Formidling af den vilde natur og økosystemtjenester i København ZOO?

Vi mister arter i uhørt omfang. Op mod 1 million arter er truet af udryddelse. Men udviklingen kan vendes, og det kræver gennemgribende forandringer. Kravet om ”transformative change” er et af hovedbudskaberne i den globale IPBES rapport, der udkom i maj 2019.

Det danske IPBES-kontor og København Zoo vil nu sammen undersøge mulighederne for at udbrede kendskabet til den vilde natur til nye målgrupper, herunder havens 1,2 mio. årlige besøgende. Et pilotprojekt med ekspertdeltagelse vil udarbejde et idekatalog med kommunikationsforslag, og projektet vil videre undersøge København ZOO’s potentiale som formidlingsplatform omkring naturens tilstand og udvikling og betydningen for os mennesker.

Projektet støttes af 15. juni Fonden, der har givet det danske IPBES-kontor og ZOO en bevilling til et pilotprojekt.

Nyt projekt: IPBES-kontoret i samarbejde med Nordisk Ministerråd – Synergi mellem biodiversitet & klima

Vi står overfor to globale kriser. Under biodiversitetskrisen mister vi arter og genetisk variation i et hidtil uset omfang, og samtidig accelererer de globale klimaændringerne i foruroligende grad.

Klimaændringer forstærker presset på biodiversiteten. På globalt plan er klimaændringer en af de vigtigste årsager til tabet af dyr, planter og svampe – lige efter indskrænkning af levesteder og direkte efterstræbelse. På den anden side er det ikke alle klimatiltag, der er med til at bevare biodiversitet, der vil være både modsætninger og synergier.

Det danske IPBES-kontor har netop indledt et samarbejde med Nordisk Ministerråd. Rådet har bevilget 500.000 kr. til et projektet omkring synergi mellem biodiversitetsbevarelse og imødegåelse af klimaændringer, der skal finde eksempler på ”best practice”. Det kan fx være tiltag hvor biodiversitet favoriseres og udledning af drivhusgasser samtidig reduceres, eller det kan være tilpasning til klimaændringer gennem naturlige løsninger, der samtidig fremmer biodivesitet.

Projektet vil fokusere på skove- og vådområder i de nordiske lande, og der vil være fokus på dokumentation. Kender du en case, er du velkommen til at kontakte Lars Dinesen (vådområder): lars.dinesen@bio.ku.dk, eller Anders Højgård Petersen (skov): anders.h.petersen@bio.ku.dk.

IPBES Gobal Assessment endelig version ude (lay-out)

Så er den her! Klik dig ind nedenfor eller læs nogle af hovedbudskaberne her: Naturen bidrager afgørende til os mennesker, men den forringes verden over. De direkte årsager, der skaber forringelserne fx landbrug og skovbrug og bagvedliggende årsager fx høje befolkningstal og typer af økonomisk vækst er accelereret i styrke i de sidste 50 år.

Global Assessment (resume for policy makers) http://www.ipbes.dk/wp-content/uploads/2019/11/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers.pdf:

De målsætninger, der er for bevarelse af biodiversitet og bæredygtighed kan ikke opnås med den nuværende tilgang, og målsætninger for 2030 og senere kan kun opnås ved en gennemgribende omstilling af vores økonomi, sociale adfærd, politiske handlemåde og fornyet teknologisk tilgang.

Samfundsmæssige mål om fx fødevareproduktion, vandkvalitet og tilgængelighed, energi, sundhed, håndtering af klimaændringer og bæredygtig udnyttelse af naturen kan opnås med en relativ hurtig ændret anvendelse og udvikling af eksisterende politikker og nye initiativer, der mere effektivt betyder individuel og samfundsmæssige aktiviteter og fører til en gennemgribende omstilling.

Eksisterende strukturer modvirker ofte bæredygtig udvikling og udgør indirekte årsager til tabet af biodiversitet. Der skal strukturelle ændringer til, for at vi kan opnå nationale og globale mål. Derfor kan en gennemgribende omstilling forvente modstand fra dem, der er interesseret i status quo. Sådan modstand kan blive imødegået ved brede samfundsmæssige gevinster.

Symposium om klima og biodiversitet præsentationer

Præsentationer og program fra IPBES Symposium om biodiversitet og klima 25. oktober 2019 på Københavns Universitet er online. Symposiet var arrangeret af det danske IPBES-kontor og finansieret af 15. Juni Fonden.

BiodivERsA: Europæisk forsknings-udbud om biodiversitet og klima

Danmark er med det danske IPBES-kontors mellemkomst blevet repræsenteret i den europæiske forsknings- og finansieringsmekansime BiodivErSA. Det første udbud om klima og biodiversitet er lanceret og deadline for “pre-proposals” er 5. november. Læs mere om hvordan du kan byde ind her: www.biodiversa.org/2019-call

Det er en bevilling fra Innovationsfonden, der gør at danske forskningsinstitutioner kan deltage! Midlerne er øremærket danske forskningsinstitutioner. Fondens internationale retningslinjer:
https://innovationsfonden.dk/sites/default/files/2018-10/general-terms-and-conditions-for-international-projects-approved-after-1-feb-2018.pdf

Mere information til de danske institutioner, der ønsker at deltage i udbuddet findes her: https://t.co/cOiwPDyYI2

IPBES-symposium: Biodiversitet og klima – samspil og afvejninger?

Det danske IPBES-kontor arrangerer biodiversitet og klima symposium den 25. oktober i Mærsk Tårnet i København om skoven, det åbne land og havene. Der vil være fokus på udfordringer og handlemuligheder til gavn for biodiversitet og måske klimaet – herunder om samspil og afvejninger.

Professor Katherine Richardson fra Sustainability Science Center, professor Carsten Rahbek fra Center for Makroøkologi, Evolution – begge Globe Institute under Københavns Universitet, Professor Jens Kjerulf Petersen DTU Aqua, professor Jørgen E. Olesen og Seniorforsker Berit Hasler begge Aarhus Universitet, Bo Øksnebjerg WWF-Verdensnaturfonden, Maria Gjerding Danmarks Naturfredningsforening og Dr. Hans Joosten, professor i moseøkologi og klimahistorie ved Greifswald Universitet, Tyskland, vil sammen med andre eksperter og fagfolk fremlægge den nyeste viden, deltage i paneldebat m.v..

Start kl. 9 med kaffe og morgenmad og så går det løs kl. 9.30. Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig til astrid.joergensen@bio.ku.dk – opgiv navn og institution. Program: http://I-IPBES-Symposium-25.okt_.-2.pdf

Vil du bidrage til fremtidens IPBES-rapporter, der sætter scenen for bevarelse af biodiversitet?

IPEBS indkalder eksperter til udarbejdelsen af to nye rapporter

  • Temarapport om handlemuligheder til gennemgribende forandring, ”transformative change”
  • Temarapport om sammenhæng mellem biodiversitet, vand, fødevarer, sundhed og klima

Der er tale om såkaldte skoping-rapporter, der vil definere rammerne for det videre arbejde med IPBES’s konsensusrapporter. Rapporterne vil blive udarbejdet over en periode på henholdsvis tre og fire år.

Den ene rapport har fokus på årsagerne til tab af biodiversitet og på de handlemuligheder der kan skabe gennemgribende forandringer, der skal til for at stoppe nedgangen, bl.a. med fokus på at definere mulighederne for at leve op til målsætningen for biodiversitet i 2050:

By 2050, biodiversity is valued, conserved, restored and wisely used, maintaining ecosystem services, sustaining a healthy planet and delivering benefits essential for all people.”     (Convention on Biological Diversity, 196 Parties).

Yderligere information: https://www.ipbes.net/sites/default/files/call_for_nominations_transformative_change_assessment_en.pdf

Den anden rapport har fokus på sammenhængen mellem verdensmålene for fødevarer, vandforsyning, sundhed, biodiversitet på land og i havet samt klimaændringer. Analyser af positive og negative effekter og årsagssammenhænge skal belyse de handlemuligheder, der gør det muligt at leve op til verdensmålene i 2030.

Yderligere information: https://www.ipbes.net/sites/default/files/call_for_nominations_nexus_assessment_en.pdf

Som forsker og ekspert kan du ansøge om at blive koordinerende hovedforfatter for hele rapporten eller hovedforfatter eller medforfatter på et eller flere kapitler eller review redaktør. Hvis du ønsker at blive regeringsindstillet til dette arbejde, skal du kontakte det danske IPBES-kontor, og kontakt os også, hvis du er interesseret i at høre nærmere.

Deadline for at blive regeringsindstillet er 19. september 2019. Inden denne dato skal IPBES-kontoret have modtaget dit CV, en kort motivationsansøgning samt indikation af, hvilken del af rapporten du ønsker at bidrage til.

Nomineringsproces- og –kriterier. I Danmark er det IPBES i Danmark, der sammen med Miljø- og Fødevareministeriet nominerer regeringsindstillede forskere og eksperter til at indgå i arbejdet med IPBES’ konsensusrapporter. Regeringsgodkendte ansøgere skal udfylde et ansøgningsskema online og fremsende CV mv. til IPBES-sekretariatet i Bonn. Det er IPBES’ Tværfaglige Ekspertpanel (MEP), der i sidste ende udvælger forfatterne til rapporter og vurderinger blandt alle nominerede.

For at blive nomineret er det afgørende, at du har dokumenteret forskningsmæssig eller teknisk ekspertviden inden for emnet. Derudover skal du opfylde følgende kriterier (ikke-prioriteret rækkefølge):

  • Relevant og aktiv forskningsmæssig og/eller praktisk-teknisk erfaring
  • Erfaring med deltagelse i videnskabelige og tekniske udredninger og i udarbejdelse af beslutningsgrundlag, herunder forståelse for modtagere og interessenters behov
  • Erfaring med deltagelse i internationale og tværfaglige arbejds- og forskningsgrupper
  • Tilknytning til relevante danske institutioner, organisationer og/eller virksomheder
  • Mulighed for at finansiere eget tidsforbrug og deltagelse i møder
  • IPBES i Danmark forsøger så vidt muligt at balancere kønsfordeling og tværfaglighedDet danske

Det danske IPBES-kontor: Kontakt Lars Dinesen, 93 50 95 70 el. lars.dinesen@bio.ku.dk Website: www.ipbes.dk

Danske forskningsinstitutioner involveres i IPBES’s arbejde

Arbejdet med den nye rapport fra IPBES om invasive arter er i gang. Opstartsmødet finder sted i denne uge i Tsukuba, Japan, med deltagelse af tre forskere tilknyttet danske forskningsinstitutioner.

Seniorforsker Beate Strandberg og adjunkt Alejandro Ordonéz Gloria, begge Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, og seniorforsker Henn Ojaveer, DTU Aqua og Estonian Marine Institute er udvalgt som hovedforfattere til kapitler i den kommende rapport.

Udarbejdelsen af en IPBES konsensusrapport omfatter 24 trin i fire hovedfaser, herunder tre forfattermøder som Tsukuba, og involverer en lang række forskere fra de forskellige kontinenter og forskellige forskningsdiscipliner.

Formålet med den kommende rapport er, at vurdere omfanget af invasive arters påvirkning af biodiversitet og økosystemydelser, herunder også landbrug og sundhed, samt give både beslutningstagere og praktikere handlemuligheder til at kunne kontrollere og udrydde disse arter. Ud over en global vurdering vil arbejdet også ske på en mere detaljeret, geografisk skala for at øge den praktiske anvendelse af rapporten. Udarbejdelsen af IPBES konsensusrapport om invasive arter forventes at tage tre år og er færdig i 2021.

Invasive arter – eller på engelsk Invasive Alien Species – er dyr og planter, der er indført af os mennesket til nye områder, og som har en skadelig virkning på omgivelserne, der ikke er gearet til at modstå nye og dominerende gæster.

Sektionsleder Anders Barfod, Aarhus Universitet og medlem af IPBES’s danske styregruppe siger: ”Det er positivt at se en stigende involvering af den danske forskningsverden i tilblivelsen af IPBES’s internationale konsensusrapporter, også selvom jobbet som udgangspunkt er ulønnet.  Jeg ser allerede nu frem til en grundig forskningsbaseret udredning om invasive arter, som dels kan beskrive problemernes omfang, dels anvise handlemuligheder”.

BiodivERsA udbud om “biodiversitet og klimaændringer” på vej

Den 2. september går en række mindre europæisk udbud om biodiversitet og klima i luften. Det er det første udbud under den europæiske finansieringsmekanisme BiodivERsA , hvor der  er mulighed for dansk deltagelse som følge af en forventet dansk finansiering. Deltag i opvarmningen ved at læse mere på BiodivERsA hjemmeside: https://www.biodiversa.org/1586

Kriterier for deltagelse i udbuddet er under udarbejdelse.

BiodivERsA is a network of national and regional funding organisations promoting pan-European research on biodiversity and ecosystem services, and offering innovative opportunities for the conservation and sustainable management of biodiversity. BiodivERsA is funded under the Horizon 2020 ERA-NET COFUND scheme.

Symposium juni 2019 (PPT) Naturgenopretning i et globalt-lokalt perspektiv

Præsentationer fra IPBES Symposium om naturgenopretning den 14. juni 2019 på Aarhus Universitet er online nedenfor. Symposiet var arrangeret af Det danske IPBES-kontor, Naturstyrelsen og Aage V. Jensen Naturfond. Finansieret af 15. Juni Fonden.

Barfod & Larsen http://www.ipbes.dk/wp-content/uploads/2019/06/Intro.pdf

Barfod & Dinesen http://www.ipbes.dk/wp-content/uploads/2019/06/GL.pdf

Jesper Fredshavn http://www.ipbes.dk/wp-content/uploads/2019/06/EU.pdf

Jesper  Schou http://www.ipbes.dk/wp-content/uploads/2019/06/CBA.pdf

Svenning http://www.ipbes.dk/wp-content/uploads/2019/06/Rewilding.pdf

Irene Wiborg http://www.ipbes.dk/wp-content/uploads/2019/06/MFJ-I.pdf

Lisbet Ogstrup http://www.ipbes.dk/wp-content/uploads/2019/06/MFJ-II.pdf

Inken Larsen http://www.ipbes.dk/wp-content/uploads/2019/06/I-staten.pdf

Palsgaard http://www.ipbes.dk/wp-content/uploads/2019/06/AVJ.pdf

Harrekilde http://www.ipbes.dk/wp-content/uploads/2019/06/SkjernA.pdf

Joosten http://www.ipbes.dk/wp-content/uploads/2019/06/Organic-soils.pdf

Se programmet her: http://www.ipbes.dk/wp-content/uploads/2019/06/s.pdf