Biodiversitet og Økonomi – symposium 21.august

Gå ikke glip af det 3. nationale IPBES symposium, gennemføres 21. august på Syddansk Universitet i Odense af det danske IPBES-kontor med Syddansk og Roskilde Universitet som arrangører.

Biodiversitet og økonomi er en kraftigt voksende forskningsdisciplin, der anvendes i stigende grad både i IPBES rapporter og andre fora ift. at vurdere de økonomiske værdier af økosystemtjenester eller konsekvenser af forskellige programmer eller projekter mv. Samtidig er der en stigende erkendelse af, at det private erhvervsliv spiller en stor og afgørende rolle ift. både biodiversitetsbevarelse og bæredygtig udnyttelse samt vigtigheden af investeringer, banker og investeringsselskaber og vi som samfund gør os. Der er lagt op til spændende indlæg og debat.

Symposiet er inddelt i tre sessioner: 1) Biodiversitet og den private sektor, 2) Økonomi i udmøntning af biodiversitetsstrategier og 3) Værdisætning af biodiversitet – metoder og resultater. Efter de to sessioner vil der være en efterfølgende paneldebat.

Der er også mulighed for at stille spørgsmål fra salen. Der vil være oplæg fra førende eksperter både fra Danmark og hentet til fra vores nabolande (online præsentationer vil indgå pga. COVID-19). Symposiet gennemføres med mulighed for deltagelse online samtidig med, at der er plads til at kunne deltage i arrangementet i auditoriet på Syddansk Universitet i Odense. Hurtig tilmelding til en plads i Odense tilrådes.

Tid: 21. august 2020 kl. 9-16.

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, auditorium O100. Find vej til Auditoriet: https://clients.mapsindoors.com/sdu/573f26e4bc1f571b08094312/details/563cb921423b7d0540c9a48b

Forplejning: Der vil være rundstykker og kaffe/te fra kl. 9 samt frokost og kaffe/te mv. i pauserne.

Tilmelding: Skal ske til Karoline Nilsson karoline.nilsson@sund.ku.dk med angivelse af navn, institution, og om du vil deltage online eller fysisk i Odense (begrænset antal pladser)

Program (opdateres løbende):  http://www.ipbes.dk/wp-content/uploads/2020/07/IPBES-program-udkast-21.7.docx

Sprog: Dansk og Engelsk

Arrangør: Det danske IPBES-kontor www.ipbes.dk

Finansiering: 15. Juni Fonden

Hvordan sikrer vi fremgang for natur og biodiversitet?

Det har Danmarks førende biodiversitetsforskere givet deres bud på. Læs udtalelsen her: http://www.ipbes.dk/wp-content/uploads/2020/06/Genopretning_ekspertudtalelse_22-Juni-2.pdf

Den nye strategi om biodiversitet fra EU Kommissionen er klar. Kommissionen stiller krav om, at 30% af landarealerne skal afsættes til natur og biodiversitet, heraf 10% under streng naturbeskyttelse dvs. arealer udlagt med natur og biodiversitet alene som formål.

Derfor kommer udtalelsen fra forskerne koordineret af det danske IPBES-kontor meget belejligt. Udtalelsen er forfattet af en række forskere fra Aarhus, København og Syddansk Universitet som opfølgning på et symposium om naturgenopretning på Aarhus Universitet i juni sidste år.

Lektor Anders Barfod fra Aarhus Universitet siger: Formålet med udtalelsen er, at videregive forskningsresultater inden for natur og biodiversitet til beslutningstagerne i samlet flok. Vi er her en række af landets førende biodiversitetsforskere, der peger på konkrete tiltag, der for alvor vil få naturen og biodiversiteten tilbage i landskabet. Og vi kan faktisk se derude, at det har effekt, når tiltagene bliver gennemført, siger Anders Barfod.   

Forskerne peger navnlig på fem afgørende handlemuligheder for at få vendt nedgangen i biodiversitet i Danmark:

  • Vi skal etablere store naturområder, hvor naturen passer sig selv,
  • Vi skal have vand tilbage i landskabet, genoprette naturlig hydrologi,
  • Vi skal udlægge meget mere urørt skov,
  • Vi skal genoprette de funktioner, de store dyr har skabt i landskabet,
  • og vi skal genoprette sammenhæng i naturen via små naturområder.

Indspillet er også vigtigt i forbindelse med regeringens arbejde med en biodiversitetspakke, der netop skal sikre Danmarks natur og biodiversitet, og hvor det danske IPBES-kontor deltager med professor Carsten Rahbek fra Københavns Universitet.

Udtalelsen gælder for naturen på land og en tilsvarende udtalelse for havområderne vil blive udarbejdet.

Bidrag til kommende IPBES-rapporter med viden om oprindelige folk

Dear IPBES members, observers and other interested stakeholders, and in particular indigenous peoples and local communities,
The Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) is launching a “call for contributions on indigenous and local knowledge”, to invite Indigenous peoples and local communities from all over the world to support the three ongoing IPBES assessments:

  • The assessment of the sustainable use of wild species
  • The assessment on diverse conceptualisations of multiple values of nature
  • The assessment of invasive alien species

To read more about the call for contributions and to participate, please follow this link: https://ipbes.net/ilk-global-survey

The IPBES Plenary, in decision IPBES-5/1, approved an approach to recognizing and working with indigenous and local knowledge in IPBES (available here)

Tidsfristen er 10. juli 2020.

Kontakt det danske IPBES-kontor hvis du vil have yderligere oplysninger: Koordinator, Lars Dinesen telefon: +45 9350 9570.

EU Kommissionen: Nu er det alvor – vi skal give naturen plads

Efter at internationale målsætninger for naturen ikke er blevet indfriet igennem to årtier, tager EU Kommissionen nu skeen i den anden hånd. Tålmodigheden er brugt op.

En ny biodiversitetsstrategi gældende for EU i det kommende årti 2020-2030 blev lanceret onsdag den 20. maj. Kommissionen tager nu konsekvensen af en række alarmerende rapporter, blandt andet fra IPBES, det mellem-statslige panel for biodiversitet og økosystemtjenester, og gør op med den utilstrækkelige handlekraft i EU og globalt.

Dels stiller EU Kommissionen krav om, at 30% af land- og havarealerne skal afsættes til natur og biodiversitet, heraf 10% under streng naturbeskyttelse dvs. arealer udlagt med natur og biodiversitet alene som formål. Dels overvejer Kommissionen for første gang på biodiversitetsområdet at følge op med juridisk bindende aftaler og mål. Det vil være en milepæl.

Professor Carsten Rahbek Københavns Universitets repræsentant i IPBES koordinationsgruppe siger: ”Målene rusker alvorligt op i den danske selvforståelse som en grøn førernation. Sandheden er, at vi ligger nummer sjok i EU, når det gælder tilsidesættelse af areal til natur og biodiversitet. Og Danmark ligger langt under 10%, når det gælder den strenge beskyttelse. Vi har måske 1-2 % af det danske areal, der kan leve op til dette mål.” 

Den sidste rapport fra IPBES var dyster og klar. På verdensplan er op mod en million arter truet af udryddelse og tre-fjerdedele af klodens landareal er stærkt ændret af mennesker. I Danmark er 20% af arterne truet og risikerer at forsvinde fra Danmark. Økosystemer vi er afhængige af på europæisk og globalt plan forringes med alarmerende hast. Rapporterne siger dog, at udviklingen kan vendes men som for klimaet, kræver det gennemgribende forandring.

Naturens resurser ikke er uendelige – vi har ikke en planet B – og en forudsætning for, at vi kan opnå FN verdensmålene i 2030 er, at biodiversitetskrisen bliver løst.  Overskriften i den nye EU Biodiversitetsstrategi er derfor klar: Vi skal have naturen tilbage i vores liv. Samtidig annoncerer strategien en genopretningsplan for naturen i Europa og behovet for, at Europa tager globalt lederskab og nu viser vejen både når det gælder biodiversitet og klima.

Lektor Anders Barfod Aarhus Universitets repræsentant i IPBES koordinationsgruppe siger: ”med dette ambitiøse strategipapir har EU kommissionen endnu engang vist sig at være en afgørende drivkraft i bestræbelserne på at bevare dansk biodiversitet og naturværdier.”

EU Kommissionens forslag til bedre beskyttelse af biodiversitet er også baseret på en økonomisk kalkulering. For eksempel vurderes det, at en ordentlig beskyttelse af EU’s fiskebestande kan øge den årlige indtjening med 49 mia. euro. En naturlig kystbeskyttelse og anvendelse af vådområder som buffer for oversvømmelser kan spare forsikringsselskaber for anslået 50. mia. euro. årligt.   

Carsten Rahbek siger: ”Jeg er glad for at se, at kommissionen i vid udstrækning anvender viden fra IPBES videnskabelige konsensusrapporter og en holistisk tilgang. Strategien er vidtrækkende og dækker også sammenhængen mellem biodiversitet og klima samt sundhed og biodiversitets fodaftryk fra global handel. Det gælder for eksempel den danske import af palmeolie og soja-produkter fra områder, hvor den oprindelige skov er ryddet og biodiversiteten stærkt truet”.

Det er ikke småpenge, kommissionen taler om til dette kursskifte. Der skal afsættes mindst 20 mia. euro årligt fra både offentlige og private midler. Samtidig vil der være synergi med klima, da en væsentlig del af klimabudgettet afsættes til natur- og biodiversitetsbaserede løsninger.  

”Endelig er det vigtigt at understrege, at vi bør handle nu. Det koster også – ikke at handle. Og regningen bliver kun dyrere, jo længere tid vi udsætter det”, slutter Anders Barfod.

Gennemførelsen af EU Kommissionens ambitiøse strategi skal ske i det enkelte medlemsland, samtidigt forestår politiske forhandlinger om den nærmere udmøntning.

DTU Aqua indgår i samarbejdet om det danske IPBES-kontor

I forbindelse med udformningen af en ny samarbejdsaftale om IPBES i Danmark kan de eksisterende universitets-institutioner i samarbejdet: Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Roskilde Universitet sammen med Miljø- og Fødevareministeriet nu officielt byde velkommen til DTU Aqua som den femte universitetspartner. Med DTU Aqua bibringes samarbejdet en ny dimension og viden omkring biodiversitet og økosystemtjenester i og fra vores vandmiljø.

Forskere fra DTU Aqua har allerede bidraget til IPBES arbejdet i nogen tid bl.a. med flere præsentationer til et velbesøgt IPBES-symposium om biodiversitet og klima i Mærsk Tårnet i København i oktober sidste år. Med institutleder Fritz Köster underskrift er det nu helt officielt, at DTU Aqua indgår i samarbejdet på lige fod med de øvrige partnere. Fritz Köster siger: ”Vi er stolte af nu at indgå fuldt ud i samarbejdet omkring et dansk IPBES-kontor, og jeg kan forsikre om, at vi forventer at spille en aktiv rolle bl.a. omkring udviklingen af det europæiske forskningssamarbejde om biodiversitet og i forbindelse med de aktiviteter kontoret kører vedr. fx kommunikation af forskning eller formidling af biodiversitet til den brede befolkning”.

DTU Aqua indgår allerede med Christian Riisager-Simonsen i et tværfagligt netværk om økosystemsystemtjenester og med Henn Ojaveer i udvikling af IPBES globale rapport om invasive arter. Det er forskningskoordinator Dennis Lisbjerg, der indtræder som medlem i IPBES Koordinationsgruppe. 

Formidling af den vilde natur og økosystemtjenester i København ZOO?

Vi mister arter i uhørt omfang. Op mod 1 million arter er truet af udryddelse. Men udviklingen kan vendes, og det kræver gennemgribende forandringer. Kravet om ”transformative change” er et af hovedbudskaberne i den globale IPBES rapport, der udkom i maj 2019.

Det danske IPBES-kontor og København Zoo vil nu sammen undersøge mulighederne for at udbrede kendskabet til den vilde natur til nye målgrupper, herunder havens 1,2 mio. årlige besøgende. Et pilotprojekt med ekspertdeltagelse vil udarbejde et idekatalog med kommunikationsforslag, og projektet vil videre undersøge København ZOO’s potentiale som formidlingsplatform omkring naturens tilstand og udvikling og betydningen for os mennesker.

Projektet støttes af 15. juni Fonden, der har givet det danske IPBES-kontor og ZOO en bevilling til et pilotprojekt.

Nyt projekt: IPBES-kontoret i samarbejde med Nordisk Ministerråd – Synergi mellem biodiversitet & klima

Vi står overfor to globale kriser. Under biodiversitetskrisen mister vi arter og genetisk variation i et hidtil uset omfang, og samtidig accelererer de globale klimaændringerne i foruroligende grad.

Klimaændringer forstærker presset på biodiversiteten. På globalt plan er klimaændringer en af de vigtigste årsager til tabet af dyr, planter og svampe – lige efter indskrænkning af levesteder og direkte efterstræbelse. På den anden side er det ikke alle klimatiltag, der er med til at bevare biodiversitet, der vil være både modsætninger og synergier.

Det danske IPBES-kontor har netop indledt et samarbejde med Nordisk Ministerråd. Rådet har bevilget 500.000 kr. til et projektet omkring synergi mellem biodiversitetsbevarelse og imødegåelse af klimaændringer, der skal finde eksempler på ”best practice”. Det kan fx være tiltag hvor biodiversitet favoriseres og udledning af drivhusgasser samtidig reduceres, eller det kan være tilpasning til klimaændringer gennem naturlige løsninger, der samtidig fremmer biodivesitet.

Projektet vil fokusere på skove- og vådområder i de nordiske lande, og der vil være fokus på dokumentation. Kender du en case, er du velkommen til at kontakte Lars Dinesen (vådområder): lars.dinesen@bio.ku.dk, eller Anders Højgård Petersen (skov): anders.h.petersen@bio.ku.dk.

IPBES Gobal Assessment endelig version ude (lay-out)

Så er den her! Klik dig ind nedenfor eller læs nogle af hovedbudskaberne her: Naturen bidrager afgørende til os mennesker, men den forringes verden over. De direkte årsager, der skaber forringelserne fx landbrug og skovbrug og bagvedliggende årsager fx høje befolkningstal og typer af økonomisk vækst er accelereret i styrke i de sidste 50 år.

Global Assessment (resume for policy makers) http://www.ipbes.dk/wp-content/uploads/2019/11/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers.pdf:

De målsætninger, der er for bevarelse af biodiversitet og bæredygtighed kan ikke opnås med den nuværende tilgang, og målsætninger for 2030 og senere kan kun opnås ved en gennemgribende omstilling af vores økonomi, sociale adfærd, politiske handlemåde og fornyet teknologisk tilgang.

Samfundsmæssige mål om fx fødevareproduktion, vandkvalitet og tilgængelighed, energi, sundhed, håndtering af klimaændringer og bæredygtig udnyttelse af naturen kan opnås med en relativ hurtig ændret anvendelse og udvikling af eksisterende politikker og nye initiativer, der mere effektivt betyder individuel og samfundsmæssige aktiviteter og fører til en gennemgribende omstilling.

Eksisterende strukturer modvirker ofte bæredygtig udvikling og udgør indirekte årsager til tabet af biodiversitet. Der skal strukturelle ændringer til, for at vi kan opnå nationale og globale mål. Derfor kan en gennemgribende omstilling forvente modstand fra dem, der er interesseret i status quo. Sådan modstand kan blive imødegået ved brede samfundsmæssige gevinster.

Symposium om klima og biodiversitet præsentationer

Præsentationer og program fra IPBES Symposium om biodiversitet og klima 25. oktober 2019 på Københavns Universitet er online. Symposiet var arrangeret af det danske IPBES-kontor og finansieret af 15. Juni Fonden.

BiodivERsA: Europæisk forsknings-udbud om biodiversitet og klima

Danmark er med det danske IPBES-kontors mellemkomst blevet repræsenteret i den europæiske forsknings- og finansieringsmekansime BiodivErSA. Det første udbud om klima og biodiversitet er lanceret og deadline for “pre-proposals” er 5. november. Læs mere om hvordan du kan byde ind her: www.biodiversa.org/2019-call

Det er en bevilling fra Innovationsfonden, der gør at danske forskningsinstitutioner kan deltage! Midlerne er øremærket danske forskningsinstitutioner. Fondens internationale retningslinjer:
https://innovationsfonden.dk/sites/default/files/2018-10/general-terms-and-conditions-for-international-projects-approved-after-1-feb-2018.pdf

Mere information til de danske institutioner, der ønsker at deltage i udbuddet findes her: https://t.co/cOiwPDyYI2