Symposium om naturgenopretning i Aarhus – sæt kryds i kalenderen allerede nu.

Det danske IPBES-kontor arrangerer sammen med Aage V. Jensen Naturfond og Naturstyrelsen et symposium om naturgenopretning på Aarhus Universitet den 14. juni. Det overordnede tema er naturgenopretning af biodiversitet og økosystemydelser i et forarmet landskab og anskuet i et globalt – lokalt perspektiv. Symposiet er finansieret af 15. Juni Fonden.

Symposiet vil koble internationale resultater fra IPBES-rapporterne med de konkrete lokale erfaringer. Der vil være indlæg fra førende forskere, herunder Hans Joosten fra Greifswald Universitet, en ledende ekspert i mosernes økologi, genopretning og Paris aftalen.

Der vil også være tre skarpe paneldebatter med fokus på virkemidler, værdisætninger og sammenhængen mellem det, vi aftaler og det, der rent faktisk sker derude.

Symposiet vil senere blive fulgt op af en ekspertworkshop, der vil sammenfatte anbefalinger til beslutningstagere.

Omkring 100 videns-hungrende personer mødte frem til IPBES-konference i København ZOO.

Gennem en række spændene ekspertoplæg fik tilhørerne en forsmag på den globale biodiversitetsrapport fra IPBES, der udkommer først i maj. Tabet af biodiversitet må bremses – kurven skal knækkes – hvis man vil gøre sig håb om at opfylde FN’s verdensmål.

Og der skal tænkes stort. Menneskehedens aftryk på kloden er overvældende, og helt nye tankesæt og metoder er påkrævet, hvis vi skal forvalte planeten frem for blindt at udnytte dens resurser.

I den første paneldebat blev diskuteret biodiversitet, landbrug og øget areal til biodiversitet og den finansielles sektors rolle med deltagelse af Ida Auken (Radikale Venstre), Anders Barfod (Aarhus Universitet), Thor Gunnar Kofoed (Landbrug & Fødevarer) og Katherine Richardson (Københavns Universitet).

Efter en ny serie præsentationer tog den anden debat fat på virksomhedernes afgørende rolle i biodiversitetskrisen, mulige lokale tiltag og behovet for en strukturel omstilling på den ”store klinge”. Her deltog Christian Poll (Alternativet), Kristian Østerling Eriknauer (Arla) og Carsten Rahbek (Københavns Universitet). Jan Falkentoft var ordstyrer i begge debatter.

Professor Carsten Rahbek introducerer FN viden-policy platformen IPBES.

IPBES konference: Pandaer og global konsensusrapport

Brug en eftermiddag i Zoo mandag 8. april kl. 12:45 – 16:15 og hør de faglige bud på, hvordan vi kan bevare pandaer og anden biodiversitet derude. To globale målsætninger – besluttet af verdens regeringsledere – om at standse tilbagegangen i biodiversitet er ikke opnået. Ydelserne fra økosystemerne forringes. Konferencen vil give nogle faglige bud på, hvad der skal til?

Hør indlæg fra Carsten Rahbek (KU), Katherine Richardson (KU), Bengt Holst (Zoo), Anders Barfod (AU) m.fl. og efterfølgende paneldebat med Ida Auken, Landbrug & Fødevarer, Arla m.fl.. Ordstyrer Jan Falkentoft DR.

Tilmelding til Jørn Madsen: jomadsen@snm.ku.dk – hurtig tilmelding tilrådes.

Se program (opdateret 29.3.): http://www.ipbes.dk/wp-content/uploads/2019/03/ZOO-IPBES-8.-april-2-2.pdf

Nyt samarbejde mellem IPBES og Zoo

Det danske IPBES kontor og Københavns Zoo har indledt et samarbejde om kommunikation af natur og biodiversitetsresultater fra IPBES. Med Zoo vil kommunikationen nå lige knapt 1,2 mio. besøgende.

Carsten Rahbek i IPBES styregruppe siger: ”Vi befinder os i en biodiversitetskrise, hvor der er fare for, at fremtidens generationer ikke vil kunne opleve mange af de vilde dyr, vi finder i Zoo i dag. Det er vigtigt, at få formidlet den nyeste forskning til befolkningen, så vores samfund er orienteret”.

Samarbejdet giver på den anden side Zoo en videnskabelig tyngde og opmærksomhed om Zoos mission til bevarelse af den vilde natur. Vicedirektør Bengt Holst siger: Vi finder det vigtigt, at globale budskaber om klodens tilstand kommunikeres ud. Zoo er med sine mange besøgende en ideel platform til dette”.

Samarbejdet inkluderer IPBES events i Zoo, lancering af IPBES temaer i Zoos kommende serie af podcasts og planer om kommunikation af IPBES nøglebudskaber i selve haven.  

 

RUC ny IPBES partner

De tre stiftende universiteter: København, Aarhus og Syddansk samt Miljø- og Fødevareministeriet får selskab af Roskilde Universitetscenter, RUC, i kredsen omkring IPBES i Danmark. Det er Lektor Thorkil Casse, der på vegne af RUC er trådt ind i IPBES i Danmark styregruppe. Bo Jellesmark Thorsen i den danske IPBES styregruppe siger: ”Det er en del af strategien, at samle de danske forskningsinstitutioner i IPBES i Danmark, så vi får den bedst mulig faglige forankring og kan understøtte, at IPBES nøglebudskaber kommunikeres til politikere og befolkning på et solidt fagligt grundlag sikret af kompetente forskere”. Thorkil Casse har i mange år arbejdet med naturforvaltning, klima, biodiversitet samt fattigdom i bl.a. Vietnam og Madagaskar.

Bevilling fra 15. Juni Fonden til det danske IPBES kontor

Med en bevilling på 500.000 kr. støtter 15. Juni Fonden det danske IPBES kontors arbejde med at kommunikere og anvende resultaterne fra de internationale IPBES rapporter målrettet politikere og befolkningen. Pengene går til symposier og workshops, der vil opsamle danske viden om biodiversitet og sætte emner som fx naturgenopretning, klimaændringer og EU’s støtteordninger på dagsorden. Projektet skal både oplyse befolkningen og videreformidle anbefalinger fra de videnskabelige konsensus-rapporter fra IPBES til danske politikere. Carsten Rahbek i den danske IPBES styregruppe siger: ”Det er en meget kærkommen støtte fra 15. Juni Fonden, der betyder, at vi kan bringe den danske forskning i anvendelse og rykker biodiversitet og natur lidt højere op på den samfundsmæssige dagsorden med udfordrende emner”. Arrangementerne vil starte op i løbet af 2019.

Early career in biodiversity – this is your opportunity

IPBES Fellowship Programme targets early career experts who wish to gain experience by participating in the work of IPBES. Research interests and expertise of candidates will match as much as much as possible the needs of one of the two assessments:

(1) invasive alien species or

(2) methodological assessment of biodiversity and ecosystem services

In line with the themes and skills required in the chapters of the respective scoping documents. Selected fellows will take part as authors and attend author meetings and receive training to understanding of the IPBES assessment processes. They will be paired up with a mentor for the assessment period. Contact IPBES i Danmark if you are interested and consider to submit your candidature.

More information https://www.ipbes.net/ipbes-fellowship-programme

Deadline is 15 February and 15 January 2019 respectively.

Startskuddet til kommende global IPBES-rapport offentliggjort i dag

Netop nu er det 14. møde i biodiversitetskonventionen i gang i Sharm El Sheikh, Ægypten. Mødet startede den 13. november og fortsætter indtil d. 29. november 2018. Flere tusinde regeringsrepræsentanter er samlet for at diskutere håndtering af biodiversitetskrisen.

IPBES er med til at sikre de nyeste videnskabelige resultater fødes ind i processen for at stoppe biodiversitetskrisen. I dag, under mødet i biodiversitetskonventionen, er det blevet offentliggjort, at IPBES lancerer den første globale rapport om biodiversitet og økosystemtjenester siden 2005. Rapporten vil blive præsenteret d. 6. maj i Paris under IPBES’ 7. plenarmøde.

Læs mere om den kommende rapport: www.ipbes.net/ipbes7-primers

IPBES har stillet talspersoner til rådighed for interviews eller briefing om den kommende rapport. Hvis det har interesse, så kontakt: media@ipbes.net

Om Biodiversitetskonventionen

Stort set alle verdens lande har tiltrådt konventionen, som blev dannet på baggrund af Rio-mødet i 1992. Biodiversitetskonvention har tre hovedformål:

  • Bevare den biologiske mangfoldighed
  • Bæredygtig udnyttelse
  • Ligelig fordeling af udbyttet af anvendelsen

Ny statusopgørelse over verdens vådområder

Ny Global Wetland Outlook er netop publiceret. Rapporten giver overblik over verdens vådområder, deres udbredelse og udvikling samt årsagerne. Desuden peger rapporten på politiske handlemuligheder til at vende den historiske nedgang i udbredelse og kvalitet af vådområder.

Formålet med den netop offentliggjorte rapport, Global Wetland Outlook, er at højne forståelsen for værdierne af vådområder og give anbefalinger til hvordan vi beskytter dem. Publikationen blev præsenteret under årets partskonference i Konventionen om Vådområder, Ramsarkonventionen, der sluttede i Dubai i denne uge.

I 2013 blev Lille Vildmose udpeget som det seneste danske Ramsarområde. Området var den første udpegning i verden, der kombinerer naturbeskyttelse og klimaregulering (Foto af Nico fra Wikimedia Commons)

Vådområder, deres funktioner og tilknyttede arter er under pres. På grund af omlægning og dræning er op mod 87 % af verdens vådområder gået tabt siden 1700. Det er tre gange så hurtigt som skovarealet. Siden 1970 er 81 % af ferskvandspopulationerne gået tilbage globalt. Det samme gælder 36 % af de arter, der er knyttet til kyster og marine områder.

Genopretningen af lille Vildmose er et globalt eksempel til efterfølgelse

Vådområder regulerer næringsstof- og mineralkredsløb og tilbageholder forurening. Desuden er de vigtige kulstoflagre, der bidrager til at imødegå global opvarmning.

Mosejordes evne til at binde kulstof, er netop grunden til, at Lille Vildmose i 2013 blev udpeget som det seneste danske Ramsarområde. Området var den første udpegning i verden, der kombinerer naturbeskyttelse og klimaregulering. Historien om genopretningen af Lille Vildmose er siden gået verden rundt bl.a. i to resolutioner om genopretning af tørvemoser netop vedtaget til mødet i Dubai med Lille Vildmose som eksempel.

Læs The Global Wetland Outlook (2018): https://www.global-wetland-outlook.ramsar.org