Startskuddet til kommende global IPBES-rapport offentliggjort i dag

Netop nu er det 14. møde i biodiversitetskonventionen i gang i Sharm El Sheikh, Ægypten. Mødet startede den 13. november og fortsætter indtil d. 29. november 2018. Flere tusinde regeringsrepræsentanter er samlet for at diskutere håndtering af biodiversitetskrisen.

IPBES er med til at sikre de nyeste videnskabelige resultater fødes ind i processen for at stoppe biodiversitetskrisen. I dag, under mødet i biodiversitetskonventionen, er det blevet offentliggjort, at IPBES lancerer den første globale rapport om biodiversitet og økosystemtjenester siden 2005. Rapporten vil blive præsenteret d. 6. maj i Paris under IPBES’ 7. plenarmøde.

Læs mere om den kommende rapport: www.ipbes.net/ipbes7-primers

IPBES har stillet talspersoner til rådighed for interviews eller briefing om den kommende rapport. Hvis det har interesse, så kontakt: media@ipbes.net

Om Biodiversitetskonventionen

Stort set alle verdens lande har tiltrådt konventionen, som blev dannet på baggrund af Rio-mødet i 1992. Biodiversitetskonvention har tre hovedformål:

 • Bevare den biologiske mangfoldighed
 • Bæredygtig udnyttelse
 • Ligelig fordeling af udbyttet af anvendelsen

Ny statusopgørelse over verdens vådområder

Ny Global Wetland Outlook er netop publiceret. Rapporten giver overblik over verdens vådområder, deres udbredelse og udvikling samt årsagerne. Desuden peger rapporten på politiske handlemuligheder til at vende den historiske nedgang i udbredelse og kvalitet af vådområder.

Formålet med den netop offentliggjorte rapport, Global Wetland Outlook, er at højne forståelsen for værdierne af vådområder og give anbefalinger til hvordan vi beskytter dem. Publikationen blev præsenteret under årets partskonference i Konventionen om Vådområder, Ramsarkonventionen, der sluttede i Dubai i denne uge.

I 2013 blev Lille Vildmose udpeget som det seneste danske Ramsarområde. Området var den første udpegning i verden, der kombinerer naturbeskyttelse og klimaregulering (Foto af Nico fra Wikimedia Commons)

Vådområder, deres funktioner og tilknyttede arter er under pres. På grund af omlægning og dræning er op mod 87 % af verdens vådområder gået tabt siden 1700. Det er tre gange så hurtigt som skovarealet. Siden 1970 er 81 % af ferskvandspopulationerne gået tilbage globalt. Det samme gælder 36 % af de arter, der er knyttet til kyster og marine områder.

Genopretningen af lille Vildmose er et globalt eksempel til efterfølgelse

Vådområder regulerer næringsstof- og mineralkredsløb og tilbageholder forurening. Desuden er de vigtige kulstoflagre, der bidrager til at imødegå global opvarmning.

Mosejordes evne til at binde kulstof, er netop grunden til, at Lille Vildmose i 2013 blev udpeget som det seneste danske Ramsarområde. Området var den første udpegning i verden, der kombinerer naturbeskyttelse og klimaregulering. Historien om genopretningen af Lille Vildmose er siden gået verden rundt bl.a. i to resolutioner om genopretning af tørvemoser netop vedtaget til mødet i Dubai med Lille Vildmose som eksempel.

Læs The Global Wetland Outlook (2018): https://www.global-wetland-outlook.ramsar.org

Bidrag med viden til IPBES-rapport om invasive arter

IPEBS’ medlemslande har vedtaget, at IPBES skal udarbejde en omfattende konsensusrapport om invasive arter. Rapporten vil fokusere på invasive artes påvirkning på biodiversitet og økosystemydelser, herunder vilde arter, landbrug og fødevareproduktion, sundhed, fødevaresikkerhed samt spredningsveje og kontrolmekanismer. Derudover skal konsensusrapporten indeholde en global og regional status samt mulige forvaltningsinterventioner regionalt og sub-regionalt.

Som forsker kan du ansøge om at bidrage til rapporten på forskellig måde. Du kan blandt andet blive koordinerende hovedforfatter, hovedforfatter, med-forfatter eller reviewer. Hvis du ønskler at komme i betragtning, og blive indstillet af den danske regering til dette arbejde, så ring eller skriv til det danske IPBES kontor for at høre nærmere.

Deadline for at blive nomineret er 31. december 2018. Inden denne dato skal vi have modtaget dit CV, en kort motivationsansøgning samt indikation af hvilken rolle du ønsker at bidrage med.

Nomineringsproces- og -kriterier

I Danmark er det IPBES i Danmark, der sammen med Miljø- og Fødevareministeriet, nominerer danske regeringsindstillede forskere og eksperter til at indgå i arbejdet med IPBES’ konsensusrapporter. Regeringsgodkendte ansøgere skal efter godkendelsen udfylde et online ansøgningsskema og fremsende CV mv. til IPBES sekretariatet i Bonn. Det er IPBES’ Tværfaglige Ekspertpanel (MEP), der i sidste ende udvælger forfatterne til rapporterne blandt alle nominerede.

For at blive nomineret er det afgørende, at du har dokumenteret forskningsmæssig eller teknisk ekspertviden inden for emnet. Derudover skal du opfylde følgende kriterier (ikke prioriteret):

 • Relevant og aktiv forskningsmæssig og/eller praktisk-teknisk erfaring
 • Erfaring med deltagelse i videnskabelige og tekniske udredninger og i udarbejdelse af beslutningsgrundlag, herunder forståelse for modtagere og interessenters behov
 • Erfaring med deltagelse i internationale og tværfaglige arbejds- og forskningsgrupper
 • Tilknyttet relevante danske institutioner, organisationer og/eller virksomheder
 • Kan finansiere eget tidsforbrug og deltagelse i møder

IPBES i Danmark forsøger så vidt muligt at balancere kønsfordeling og tværfaglighed

Kontakt

IPBES Danmark
Lars Dinesen
Telefon: (+45) 93 50 95 70
e-mail: lars.dinesen@snm.ku.dk

Læs mere

Mere information om rapporten:

www.ipbes.net/notification/call-nominations-experts-%E2%80%93-assessment-invasive-alien-species  

Guide til de forskellige typer af videnskabelige skribenter og til konceptuelle, proceduremæssige og praktiske aspekter af IPBES’ rapporter:

Tag med YESS til Paris i 2019

For andet år i træk organiserer YESS (Young Ecosystem Services Specialist) en delegation til IPBES’ 7. plenarmøde og du kan komme med. Under det årlige plenarmøde vil forskere fra hele verden præsentere deres resultater og diskutere dem med beslutningstagere på alle niveauer. IPBES er en mellemstatslig enhed med 130 medlemslade, herunder Danmark. IPBES samler og udgiver viden om klodes biodiversitet og økosystemer på opfordring fra medlemslandene. Læs mere: www.ipbes.dk.

Tag med YESS til Paris i 2019 – deadline 31. oktober 2018!

I 2019 vil plenarmødet finde sted i Paris fra 29. april til 5. maj 2019. Foreløbig agenda (Engelsk). Ved at deltage får du som ung forsker indblik i IPBES’ arbejde og de processer der forgår mellem forskning politik og samfundet. Sidste år bestod delegationen af 10 YESS medlemmer, der deltog som såkaldte ”observes”. Læs om tidligere deltagernes oplevelser.

Ansøgning

For at komme med YESS til IPBES’ 7. plenarmøde skal du være medlem af YESS. Derfor er det vigtigt, at du ansøger om medlemskab inden du ansøger om at deltage.

Kontakt og læs mere

Dansk Professor valgt til hovedforfatter på ny IPBES-rapport

Professor Mette Termansen fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet, er blevet valgt som hovedforfatter til en kommende IPBES-rapport. Rapporten handler om metoder til at værdisætte økosystemydelser og får titlen: Assessment of diverse values of nature. Økosystemydelser er de såkaldte ydelser som mennesker får fra biodiversitet, natur og landskaber.

Rapporten føder ind i en central debat, herhjemme og i udlandet, af hvordan vi værdisætter økosystemydelser og vægter dem i økonomiske beregninger. I dag bliver mange livsvigtige ydelser ikke værdisat, eksempelvis rent vand og frisk luft. Den kommende IPBES-rapport har til formål at give os svar på hvordan vi forholder os til værdien af natur og biodiversitet.

Rapporten vil blive udarbejdet over de kommende tre år. Professor Mette Termansen skal lede udarbejdelsen af kapitel tre i rapporten. Som koordinerende hovedforfatter af kapitlet, har hun det overordnede ansvar for at sikre et højt videnskabeligt og fagligt niveau, herunder at tværfaglige emner adresseres og nyeste viden inddrages. Mette Thermansen ser frem til at blive mere involveret i IPBES’ arbejde og siger;

Den nye IPBES-opgave vil komme til at optage en del af min arbejdstid de næste tre år. Det er en meget spændende og vigtig opgave, og jeg ser frem til et resultat, der kan bringe os videre i bestræbelserne på at værdsætte de goder vi får fra natur og økosystemerne derude”.

Resultatet skal præsentes til IPBES’ niende plenarmøde, hvor regeringsrepræsentanter for mindst 130 lande deltager.


Mette Termansen er miljø- og ressource-økonom. Hun har primært arbejdet med areal-anvendelses-relaterede miljø- og ressourceøkonomiske problemstillinger omkring vand, klima, biodiversitet og rekreation

Læs mere om Mette Termansens baggrund og arbejde

Kontakt  
mt@ifro.ku.dk
Telefon: (+45) 35 33 74 71

Svensk konference om Biodiversitet

Svensk konference om Biodiversitet

I foråret 2018 præsenterede IPBES 5 konsensusrapporter om status for jordens biodiversitet og økosystemydelser. Hvad betyder IPBES-rapporten for Europa og for det fortsatte arbejde med biodiversitet i Sverige? Det er emnet for Biodiversitetskonferencen 2018, som afholdes sammen med Den Svenske Miljøstyrelse, KSLA og Naturhistorisk Museum.

Konferencen drøfter to af rapporterne, samt en IPBES-lignende nordisk undersøgelse af biodiversitet og økosystemydelser i kystområder.

Tid: 17. oktober 2018, kl.: 8:30-16:00

Sted: Naturhistorisk Museum i Stockholm

Pris: Gratis (deltagere betaler selv frokost)

Kommer snart: Rapport samler global viden om biodiversitet og økosystemydelser

Til næste år kommer den første globale vurdering, i over 15 år, af status for biodiversitet og de ydelser, der kommer fra vores økosystemer. Rapporten vil føde direkte ind i forhandlingerne af målene i biodiversitetskonventionen for perioden 2020-2030 – den såkaldte post 2020 dagsorden og vil være et afgørende redskab til evaluering af Aichi targets.

Rapporten, Global Assessment of Biodiversity and Ecosystem Services, eller Global vurdering af biodiversitet og økosystemydelser på dansk, vurderer alle klodens økosystemer både på land, i søer og vandløb, samt havområder. Der stilles skarpt på økologiske forandringer gennem de sidste 50 år og gives fremtidsscenarier og bud på handlemuligheder for beslutningstagere.

Omkring 150 eksperter, fra mere end 50 lande, har bidraget til rapporten, som har taget knap 3 år at udarbejde. Når en gennemarbejdet tekst er helt klar, skal den godkendes af regeringsrepræsentanter fra 130 IPBES lande verden over. Det kommer til at ske under IPBES’ 7. topmøde, der afholdes i Paris til maj 2019.

Læs mere: https://www.ipbes.net/news/media-release-global-biodiversity-assessment-nearing-completion

Nominering: Forfattere til assessment om “values” og “sustainable use of wild species”

IPBES opfordrer danske forskere og eksperter til at involvere sig i IPBES internationale arbejde. Overvejer du at sætte din faglighed i spil på den globale scene og i en videnskabelig – politisk kontekst? Så læs mere om det specifikke call her:

https://www.ipbes.net/sites/default/files/em-2018-06_letter_nomination_of_experts_and_offers_for_tsus_20180420.pdf

Der er deadline 1. juni 2018 vedr. nominering til tre nye IPBES assessments, der vil blive igangsat i 2018-2019:

 1. Methodological assessment regarding the diverse conceptualization of multiple values of nature and its benefits (now)
 2. Thematic assessment of the sustainable use of wild species (now)
 3. Thematic assessment of invasive alien species  (pending and invitation to nominations later in 2018)

For yderligere information kontakt: IPBES i DK kontoret for yderligere oplysninger: lars.dinesen@snm.ku.dk.

Fellowship programme: Unge forskere til review af rapport om “values” og “sustainable use of wild species”

IPBES Fellowship Programme targets early career experts who wish to gain experience by participating in the work of IPBES. Expertise of candidates should match the needs of one of the two assessments below on:

(1) values

(2) wild species

and be in line with the themes and skills required in the chapters of their respective scoping documents.

Selected fellows will take part as authors in the chapter of the assessment they are selected for. They will attend author meetings and receive training to gain an in-depth understanding of the IPBES assessment processes. They will also be paired up with a mentor for the assessment period.

More information on the IPBES Fellowship Programmehttps://www.ipbes.net/ipbes-fellowship-programme

Contact IPBES i Danmark if you consider to submit your candidature.

Review: Global assessment of biodiversity and ecosystem services og tilhørende Summary for policymakers

Announcement of the external review for the first order draft of the summary for policymakers (SPM) and the second order drafts of the chapters of the IPBES global assessment of biodiversity and ecosystem services.

Deadlines for submission of comments are 29 June for chapters and 9 July for the Summary for Policy Makers.

This second external review is addressed to governments and interested and qualified experts, including scientists, decision makers, practitioners and other knowledge holders.

Register as user of the IPBES website https://www.ipbes.net in order to get access to the documents. Summary for Policy Makers available on 14 May 2018.