IPBES Danmark

IPBES Danmark forankrer IPBES’ viden og ressourcer i danske fagmiljøer og politik. IPBES arbejder tværfagligt og inddrager derfor forskere fra en bred vifte af faglige miljøer. Samtidig sørger det danske kontor for, at den viden, IPBES udarbejder på baggrund af ønsker fra medlemslandene, overleveres til de danske beslutningstagere, når konklusionerne er godkendt. Endelig sørger IPBES Danmark for at formidle IPBES’ resultater til både beslutningstagere og den øvrige danske befolkning.

Det danske IPBES-kontor blev etableret i 2016. Kontoret er finansieret i et partnerskab mellem institutter ved Københavns Universitet (KU), Aarhus Universitet (AU), Roskilde Universitet (RUC), Syddansk Universitet (SDU) samt DTU Aqua. Derudover er Miljøministeriet tilknyttet som regeringens kontaktpunkt for IPBES’ internationale hovedkontor i Bonn. I 2018 indtrådte Copenhagen Business School (CBS) som observatør i partnerskabet. Partnerne er alle repræsenteret i  koordinationsgruppen for IPBES Danmark.

En ny samarbejdsaftale 2020-2022 er underskrevet af de fem universiteter og Miljøministeriet om det danske IPBES-samarbejde i en ny periode på tre år gældende frem til 2023. Aftalen er underskrevet på rektorniveau og af ministeriets departementchef, hvilket sikrer, at samarbejdet om IPBES er solidt forankret i de respektive institutioner. 

Pdf-præsentation af IPBES, internationalt og i Danmark