Om Hæfter

Hæfte 1: BIODIVERSITETSKRISEN– HVOR ALVORLIG ER DEN? HVAD SKABER KRISEN? HVORDAN STANDSER VI DEN?

Hæftet starter med en kort introduktion til biodiversitet og hvorfor det er vigtigt samt en kort indføring i grundlæggende funktioner og processer i naturen herunder fotosyntese og kulstofkredsløbet. Dernæst forklares, hvordan biodiversitet er opstået og fordelt på jorden, og på hvor alvorlig og omfattende biodiversitetskrisen er både globalt og i Danmark. Blandt de emner, der tages op i hæftet er bl.a. arternes mangfoldighed og i hvilke geografiske områder, der findes flest arter og hvorfor. Der er også fokus på raten hvormed nogle af artsgrupper uddør, hvor mange arter der er truet i de forskellige artsgrupper og hvorfor samt eksempler på arter, der har fået det bedre. Et afgørende emne i hæftet er spørgsmålet om, hvorfor vi har biodiversitetskrisen, og hvad hovedtruslerne er. Der er eksempler på overvågning af biodiversitet omfattende nye teknikker til dataindsamling fx anvendelse af droner og miljø-DNA. Endelig slutter hæftet af med at diskutere løsninger på krisen, således at udviklingen kan vendes. Det kræver en gennemgribende samfundsændring. Hæftet indeholder også otte elevopgaver. Kvalitetssikring af hæftets indhold er foretaget af lektor Anders Barfod, Aarhus Universitet.


Hæfte 2: BIODIVERSITETSKRISEN – PLANETÆRE GRÆNSER, GRØNT BNP OG ØKOLOGISK ØKONOMI
Biodiversitetskrisen: Planetære grænser, grønt BNP og økologisk økonomi

Hæftet tager afsæt i udviklingen i økosystemtjenester og de forskellige samfunds- og produktionssektorers (fx landbrug, skovbrug og fiskeri) påvirkning og samspil med naturen. Det inkluderer en gennemgang af 18 tjenester som fx bestøvning, mad, rent drikkevand, fjernelse af næringsstoffer, udnyttelse af træ mv, og udviklingen af indikatorer for disse. Hovedparten forringes mens nogle få, der direkte tilgodeser mennesker her og nu som fødevarer øges. Hæftet har fokus på planetære grænser, økologisk fodaftryk og doughnutmodellen ift. at give en status og finde løsninger på en bæredygtig udvikling. Verdensmålene belyses, og der redegøres for de målsætninger om natur, der er opnået enighed om i FN. Hæftet slutter med at diskutere muligheder for at indregne biodiversitet i økonomiske regnemetoder og modeller som grønt nationalt regnskab, grønt bruttonationalprodukt og grøn økonomi. Der diskuteres også løsninger, og hæftet indeholder også otte elevopgaver. Kvalitetssikring af hæftets indhold er foretaget af professor Katherine Richardson, Københavns Universitet.


Hæfte 3: BIODIVERSITETSKRISEN – BIODIVERSITETS- OG KLIMAKRISEN TO KRISER DER HÆNGER SAMMEN
Biodiversitetskrisen: Biodiversitets- og klimakrisen - to kriser, der hænger sammen

I dette hæfte beskrives kort udvikling i biodiversitets- og klimakrisen og der er fokus på, hvordan de to globale kriser hænger sammen. Der kigges derfor på kulstofkredsløbet, og hvordan klimaforandringerne påvirker biodiversiteten. I hæftet belyses hvilke konsekvenser den globale opvarmning har for dyre- og plantearter og økosystemer globalt og i Danmark. Det beskrives også, hvorfor de to kriser er meget forskellige, og navnlig hvordan klimakrisen er meget mere enkel at forstå og sætte globale mål for sammenlignet med biodiversitetskrisen. Fordi de to kriser spiller sammen, er nogle af handlemulighederne også fælles, og der findes løsninger, som kan bidrage til at vende udviklingen for begge kriser. Der er konkrete danske eksempler på, hvorledes genopretning af biodiversitet – naturbaserede løsninger – kan bidrage til at imødegå klimakrisen, og til hvilken ulemper for klimaregulering ødelæggelse af kulstofrige økosystemer kan have. Der er fokus på både skove, vådområder og havenes resurser samt byer. Der diskuteres løsninger både på samfundsniveau, og hvad du og jeg kan gøre. Hæftet indeholder seks elevopgaver. Kvalitetssikring af hæftets indhold er foretaget af professor Katherine Richardson, Københavns Universitet.


Hæfterne bliver trykt i begrænset oplag. Henvendelse vedr. trykte eksemplarer kan rettes til det danske IPBES-kontor.