IPBES er en international science-policy platform med ophæng i FN (UNEP, UNDP, FAO og UNESCO), der har som hovedformål at tilvejebringe fagligt funderede konsensusvurderinger til beslutningstagere og borgere om biodiversitet og økosystemfunktioner.

IPBES er biodiversitetens svar på klimapanelet. Danmark tiltrådte IPBES i 2012, og et dansk kontor for IPBES – IPBES i Danmark er oprettet i efteråret 2016. Kontoret er blevet til i et samarbejde mellem institutter ved Københavns, Århus og Syddansk Universiteter samt Miljø- og Fødevareministeriet.

Frem til juli 2018 har 130 nationer officielt tiltrådt IPBES, og der er til og med 2018 udarbejdet syv internationale konsensusrapporter. Det drejer sig om to globale tematiske vurderinger om henholdsvis a) bestøvere, bestøvning og fødevareproduktion og b) forringelse af landområder og landskaber og muligheder for genopretning. Dertil kommer en metodisk vurdering vedr. c) scenarier og modeller til vurdering af biodiversitet og økosystemfunktioner samt fire regionale rapporter vedr. biodiversitet og økosystemfunktioner for henholdsvis d) Europa og central Asien, e) Afrika, f) Amerika og g) Asien og Oceanien. Rapporterne tiltrædes officielt af landene på IPBES plenarmøder, der pt. finder sted en gang om året.

Konsensusrapporterne består af et resume for policy makers på ca. 30 sider og en meget detaljeret baggrundsrapport. Indholdet i en konsensusrapporter inkluderer fx status for biodiversitet og økosystemfunktioner, udviklingstendenser og årsager til denne udvikling, en vurdering af usikkerhed i resultaterne, en vurdering af konsekvenser for vores livsgrundlag samt medfølgende vurdering af handlemuligheder møntet på bl.a. beslutningstagere herunder politikere og nationale regeringer. Der er flere end 1000 topforskere involveret i IPBES arbejde fra en række forskellige discipliner.

Kommende vurderinger omhandler h) metoder til værdisætning af biodiversitet og økosystemfunktioner, i) bæredygtig udnyttelse af vilde arter herunder fx jagt m.m.. og j) effekten af invasive arter. Rapporterne udarbejdes på anmodning fra medlemslandene. 

 


Vi lever i en tid hvor jordens biodiversitet er truet og arter masseuddør. Op imod 50 % af det globale bruttonationalprodukt, forbrugt af mennesker, stammer direkte fra de naturlige økosystemer. For eksempel cirkulation af rent vand og luft, næringsstoffer, bestøvning af afgrøder og vilde planter, fisk og medicin-planter. Derfor er vores samfund afhængig af, at politikere og verdenssamfundet træffer bærdygtige og langsigtede beslutninger – både nationalt og globalt

Professor Carsten Rahbek, medlem af styrgruppen for IPBES i Danmark
Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Københavns Universitet

 

Video fra EU Environment om værdisætning af økosystemfunktioner og biodiversitet.