Udvalgte konklusioner fra offentliggjorte konsensusrapporter, som er godkendt af alle IPBES’ medlemslande:

Situationen for naturen i Europa

  • Biodiversiteten i Europa er fortsat i kraftig tilbagegang
  • Europa er delvist afhængig af at importere ressourcer udefra

Global forringelse af jorden og naturområder

  • Mindst 3,2 mia. mennesker oplever negative konsekvenser på grund af menneskeskabte ødelæggelser af natur og jordområder – som også betyder, at klodens arter masseuddør (arter uddør op mod 1000 gange hurtigere end tidligere)
  • Handling (= sikring og genopretning af biodiversitet og økosystemydelser) vil bidrage betydeligt til klimatilpasning og reduktion af klimaforandringer i forhold til at undgå konflikter og flygtningestrømme
  • Det er rentabelt at investere i at genskabe landskaber, da indtægterne ofte er højere end udgifterne

Afgrøder og bestøvere

  • Både tætheden, diversiteten og sundheden af bestøvere er truet, hvilket udgør en risiko for vores samfund og ydelser fra økosystemerne
  • Globalt er op mod 90 % of vilde blomstrende plantearter afhængige – i det mindste delvist – af bestøvere
  • 5-8 % af den globale produktion af afgrøder er direkte er baseret på dyrebestøvning [Givet at bestøverafhængige afgrøder er afhængige af dyrebestøvere i varierende grad]

Kilder: Assessment Reports on Land Degradation and Restoration (2018) / Biodiversity and Ecosystem Services for Europe and Central Asia (2018) / Pollinators, Pollination and Food Production (2016)


Vi lever i en tid hvor jordens biodiversitet er truet og arter masseuddør. Op imod 50 % af det globale bruttonationalprodukt, forbrugt af mennesker, stammer direkte fra de naturlige økosystemer. For eksempel cirkulation af rent vand og luft, næringsstoffer, bestøvning af afgrøder og vilde planter, fisk og medicin-planter. Derfor er vores samfund afhængig af, at politikere og verdenssamfundet træffer bærdygtige og langsigtede beslutninger – både nationalt og globalt

Professor Carsten Rahbek, medlem af styrgruppen for IPBES i Danmark og leder af Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet.