IPBES-ekspertudtalelse om havets natur

I en ekspertudtalelse i regi af det danske IPBES-samarbejde ledet af professor Katherine Richardson på København Universitet peger en række eksperter på handlemuligheder, der kan bidrage til at forbedre havets natur og miljøtilstand.

Læs ekspertudtalelsen her

Professor Katherine Richardson siger: ”Havet omkring Danmark, med dets mange levesteder på havbunden og i de frie vandmasser, er under hastig forandring navnlig på grund af fiskeri, fysisk forstyrrelse af havbunden, klimaforandringer og negative effekter af næringsstofberigelse.”

Samtidig er arealet af lavvandede områder pga. landindvindinger og opfiskning af rev væsentligt reduceret, hvilket mindsker areal for bundplanter og produktion af føde.

Katherine Richardson fortsætter: ”Der er behov for at vende udviklingen og råde bod på årtiers misforvaltning af havets glemte natur, derfor peger vi i udtalelsen på en række handlemuligheder, der kan tages op af beslutningstagerne.”

Disse handlemuligheder inkluderer:

Fiskeri: Lukning af flere områder for bundtrawl samt fordeling af kvoter til specifikke redskaber og fangstmetoder og gennem havplanen at reservere produktive havarealer til fiskeri med passive redskaber som fx tegner, der skåner naturen.

Klima: Aktiviteter som øger havets frigivelse af drivhusgasser som kuldioxid, metan og lattergas, bør indgå i klimaplanerne og i opgørelse af det samlede danske regnskab for klimagasser.

Næringsstoffer: De sidste ca. 10 år er kvælstof tilførslerne stagneret og ligger nu på ca. 58.000 tons per år. For at kunne opnå en god økologisk tilstand skal tilførslerne ned på 38.000 tons. Der er altså brug for en markant årlig reduktion på ca. 20.000 tons kvælstof.

Beskyttede områder: Bør være større og nyde en fuld beskyttelse mod alle væsentlige trusler og dermed beskytte den eksisterende biodiversitet. Det inkluderer også god sammenhæng mellem de forskellige områder, så dyr og planter kan spredes mellem områderne.

Naturgenopretning: Når beskyttelse af havets natur ikke er nok til at naturen kan komme sig selv inden for en overskuelig fremtid, kan en række aktive tiltag bidrage til at skabe bedre betingelser. Det gælder fx plantning af ålegræs, udlægning af stenrev og fjernelse af diger, så de gamle strandenge kommer tilbage.