PLATFORMEN FOR BIODIVERSITET, NATUR OG ØKOSYSTEMTJENESTER

IPBES er en international science-policy platform med ophæng i FN (UNEP, UNDP, FAO og UNESCO), der har som hovedformål at tilvejebringe fagligt funderede konsensusvurderinger til beslutningstagere og borgere om biodiversitet og økosystemfunktioner.

IPBES er biodiversitetens svar på klimapanelet. Danmark tiltrådte IPBES i 2012, og et dansk kontor for IPBES – IPBES i Danmark er oprettet i efteråret 2016. Kontoret er blevet til i et samarbejde mellem fem universiteter nemlig Københavns, Århus og Syddansk Universiteter og DTU Aqua samt Miljø- og Fødevareministeriet.

Flere end 135 nationer har officielt tiltrådt IPBES, og der er til og med 2020 udarbejdet otte internationale konsensusrapporter. Det drejer sig om to globale tematiske vurderinger om henholdsvis 1) bestøvere, bestøvning og fødevareproduktion og 2) forringelse af landområder og landskaber og muligheder for genopretning. Dertil kommer en metodisk vurdering vedr. 3) scenarier og modeller til vurdering af biodiversitet og økosystemfunktioner samt fire regionale rapporter vedr. biodiversitet og økosystemfunktioner for henholdsvis 4) Europa og central Asien, 5) Afrika, 6) Amerika og 7) Asien og Oceanien. Endelig blev 8) en global statusrapport fra IPBES vedtaget i Paris i maj 2019 under stor medieopmærksomhed. Rapporterne tiltrædes officielt af landene på IPBES plenarmøder, hvoraf der hidtil er afholdt syv sådanne møder rundt omkring i verden.

Konsensusrapporterne består af et resume for policy makers på ca. 30 sider og en detaljeret baggrundsrapport. Indholdet i en konsensusrapport kan fx inkludere en status for biodiversitet og økosystemfunktioner, udviklingstendenser og årsager til denne udvikling, en vurdering af usikkerhed i resultaterne, en vurdering af konsekvenser for vores livsgrundlag samt medfølgende vurdering af handlemuligheder møntet på bl.a. beslutningstagere herunder politikere og nationale regeringer. Der er flere end 1000 topforskere involveret i IPBES arbejde fra en række forskellige discipliner.

Kommende vurderinger fra IPBES omhandler a) værdisætning af biodiversitet og økosystemfunktioner, b) bæredygtig udnyttelse af naturen med fokus på arter herunder fx jagt m.m.. og c) effekten af invasive arter. Rapporterne udarbejdes på anmodning fra IPBES medlemslande. 

 

Video fra EU Environment om værdisætning af økosystemfunktioner og biodiversitet.


Vi lever i en tid hvor jordens biodiversitet er truet og arter masseuddør. Op imod 50 % af det globale bruttonationalprodukt, forbrugt af mennesker, stammer direkte fra de naturlige økosystemer. For eksempel cirkulation af rent vand og luft, næringsstoffer, bestøvning af afgrøder og vilde planter, fisk og medicin-planter. Derfor er vores samfund afhængig af, at politikere og verdenssamfundet træffer bærdygtige og langsigtede beslutninger – både nationalt og globalt


Professor Carsten Rahbek, formand for koordinationsgruppen for IPBES i Danmark
Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Københavns Universitet