Blog Post

Modellering af økosystemtjenester og biodiversitetsindikatorer – ny rapport

Lige før sommer udgav DCE, Århus Universitet en ny rapport der fokuserer på metoder til modellering af økosystemtjenester og biodiversitetsindikatorer.

Rapporten præsenterer et analyseredskab, der er udviklet med henblik på at kunne anskueliggøre samspillet mellem ændringer i en række økosystemtjenester når landbrugs- eller skovarealer tages ud af drift. Samspillet mellem økosystemtjenester kan have betydning for om det er muligt at opnå synergieffekter.

Rapporten har anvendt Limfjordens opland som undersøgelsesområde. Analysen i rapporten omfatter følgende udvalgte økosystemtjenester: Fødevareproduktion, træproduktion, regulering af vandkvalitet i form af tilbageholdelse af kvælstof til Limfjorden, klimaregulering i form af kulstofbinding, jagt og rekreation.

Desuden analyseres det også, hvilken påvirkning, der er af indikatorer for økosystemtjenesten biodiversitetsbeskyttelse (med fokus på sjældne arter) og to forskellige indikatorer for habitaternes rumlige relationer i oplandet. Resultaterne illustrerer at de automatiske synergieffekter er begrænsede, men at det er muligt at øge synergierne mellem tjenesterne ved flersidig arealforvaltning.

 

Related Posts