Startskuddet til kommende global IPBES-rapport offentliggjort i dag

Netop nu er det 14.
møde i biodiversitetskonventionen i gang i Sharm El Sheikh, Ægypten. Mødet startede den 13. november og
fortsætter indtil d. 29. november 2018. Flere tusinde regeringsrepræsentanter er
samlet for at diskutere håndtering af biodiversitetskrisen.

IPBES er med til at sikre de nyeste videnskabelige resultater fødes ind i processen for at stoppe biodiversitetskrisen. I dag, under mødet i biodiversitetskonventionen, er det blevet offentliggjort, at IPBES lancerer den første globale rapport om biodiversitet og økosystemtjenester siden 2005. Rapporten vil blive præsenteret d. 6. maj i Paris under IPBES’ 7. plenarmøde.

Læs mere om den kommende rapport: www.ipbes.net/ipbes7-primers

IPBES har stillet talspersoner til rådighed for interviews
eller briefing om den kommende rapport. Hvis det har interesse, så kontakt: media@ipbes.net

Om Biodiversitetskonventionen

Stort set alle verdens lande har tiltrådt konventionen, som blev dannet på baggrund af Rio-mødet i 1992. Biodiversitetskonvention har tre hovedformål:

 • Bevare den biologiske mangfoldighed
 • Bæredygtig udnyttelse
 • Ligelig fordeling af udbyttet af anvendelsen

Ny statusopgørelse over verdens vådområder

Ny Global Wetland Outlook er netop publiceret. Rapporten giver overblik over verdens vådområder, deres udbredelse og udvikling samt årsagerne. Desuden peger rapporten på politiske handlemuligheder til at vende den historiske nedgang i udbredelse og kvalitet af vådområder.

Formålet med den netop offentliggjorte rapport, Global Wetland Outlook, er at højne forståelsen for værdierne af vådområder og give anbefalinger til hvordan vi beskytter dem. Publikationen blev præsenteret under årets partskonference i Konventionen om Vådområder, Ramsarkonventionen, der sluttede i Dubai i denne uge.

I 2013 blev Lille Vildmose udpeget som det seneste danske Ramsarområde. Området var den første udpegning i verden, der kombinerer naturbeskyttelse og klimaregulering (Foto af Nico fra Wikimedia Commons)

Vådområder, deres funktioner og tilknyttede arter er under pres. På grund af omlægning og dræning er op mod 87 % af verdens vådområder gået tabt siden 1700. Det er tre gange så hurtigt som skovarealet. Siden 1970 er 81 % af ferskvandspopulationerne gået tilbage globalt. Det samme gælder 36 % af de arter, der er knyttet til kyster og marine områder.

Genopretningen af lille Vildmose er et
globalt eksempel til efterfølgelse

Vådområder regulerer næringsstof- og mineralkredsløb og tilbageholder forurening. Desuden er de vigtige kulstoflagre, der bidrager til at imødegå global opvarmning.

Mosejordes evne til at binde kulstof, er netop grunden til, at Lille Vildmose i 2013 blev udpeget som det seneste danske Ramsarområde. Området var den første udpegning i verden, der kombinerer naturbeskyttelse og klimaregulering. Historien om genopretningen af Lille Vildmose er siden gået verden rundt bl.a. i to resolutioner om genopretning af tørvemoser netop vedtaget til mødet i Dubai med Lille Vildmose som eksempel.

Læs The Global Wetland Outlook (2018): https://www.global-wetland-outlook.ramsar.org

Bidrag med viden til IPBES-rapport om invasive arter

IPEBS’ medlemslande har vedtaget, at IPBES skal udarbejde en omfattende konsensusrapport om invasive arter. Rapporten vil fokusere på invasive artes påvirkning på biodiversitet og økosystemydelser, herunder vilde arter, landbrug og fødevareproduktion, sundhed, fødevaresikkerhed samt spredningsveje og kontrolmekanismer. Derudover skal konsensusrapporten indeholde en global og regional status samt mulige forvaltningsinterventioner regionalt og sub-regionalt.

Som forsker kan du ansøge om at bidrage til rapporten på forskellig måde. Du kan blandt andet blive koordinerende hovedforfatter, hovedforfatter, med-forfatter eller reviewer. Hvis du ønskler at komme i betragtning, og blive indstillet af den danske regering til dette arbejde, så ring eller skriv til det danske IPBES kontor for at høre nærmere.

Deadline for at blive
nomineret er 31. december 2018.
Inden denne dato skal vi have modtaget dit
CV, en kort motivationsansøgning samt indikation af hvilken rolle du ønsker at
bidrage med.

Nomineringsproces- og -kriterier

I Danmark er det IPBES i Danmark, der sammen med Miljø- og Fødevareministeriet, nominerer danske regeringsindstillede forskere og eksperter til at indgå i arbejdet med IPBES’ konsensusrapporter. Regeringsgodkendte ansøgere skal efter godkendelsen udfylde et online ansøgningsskema og fremsende CV mv. til IPBES sekretariatet i Bonn. Det er IPBES’ Tværfaglige Ekspertpanel (MEP), der i sidste ende udvælger forfatterne til rapporterne blandt alle nominerede.

For at blive nomineret er det afgørende, at du har dokumenteret forskningsmæssig eller teknisk ekspertviden inden for emnet. Derudover skal du opfylde følgende kriterier (ikke prioriteret):

 • Relevant og aktiv forskningsmæssig og/eller
  praktisk-teknisk erfaring
 • Erfaring med deltagelse i videnskabelige og
  tekniske udredninger og i udarbejdelse af beslutningsgrundlag, herunder
  forståelse for modtagere og interessenters behov
 • Erfaring med deltagelse i internationale og
  tværfaglige arbejds- og forskningsgrupper
 • Tilknyttet relevante danske institutioner,
  organisationer og/eller virksomheder
 • Kan finansiere eget tidsforbrug og deltagelse i møder

IPBES i Danmark forsøger så vidt muligt at balancere
kønsfordeling og tværfaglighed

Kontakt

IPBES Danmark
Lars Dinesen
Telefon: (+45) 93 50 95 70
e-mail: lars.dinesen@snm.ku.dk

Læs mere

Mere information om rapporten:

www.ipbes.net/notification/call-nominations-experts-%E2%80%93-assessment-invasive-alien-species
 

Guide til de forskellige typer af videnskabelige skribenter
og til konceptuelle, proceduremæssige og praktiske aspekter af IPBES’
rapporter:

Tag med YESS til Paris i 2019

For andet år i træk organiserer YESS (Young Ecosystem Services Specialist) en delegation til IPBES’ 7. plenarmøde og du kan komme med. Under det årlige plenarmøde vil forskere fra hele verden præsentere deres resultater og diskutere dem med beslutningstagere på alle niveauer. IPBES er en mellemstatslig enhed med 130 medlemslade, herunder Danmark. IPBES samler og udgiver viden om klodes biodiversitet og økosystemer på opfordring fra medlemslandene. Læs mere: www.ipbes.dk.

Tag med YESS til Paris i 2019 –
deadline 31. oktober 2018!

I 2019 vil plenarmødet finde sted i Paris fra 29. april til 5. maj
2019. Foreløbig agenda
(Engelsk). Ved at deltage får du som ung forsker indblik i IPBES’ arbejde og de
processer der forgår mellem forskning politik og samfundet. Sidste år bestod delegationen
af 10 YESS medlemmer, der deltog som såkaldte ”observes”. Læs
om tidligere deltagernes oplevelser
.

Ansøgning

For at komme med YESS til IPBES’ 7. plenarmøde skal du være medlem
af YESS. Derfor er det vigtigt, at du ansøger om medlemskab inden du ansøger om
at deltage.

Kontakt og læs mere

Dansk Professor valgt til hovedforfatter på ny IPBES-rapport

Professor Mette Termansen fra
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet, er blevet valgt
som hovedforfatter til en kommende IPBES-rapport. Rapporten handler om metoder
til at værdisætte økosystemydelser og får titlen: Assessment of diverse values of nature. Økosystemydelser er de såkaldte
ydelser som mennesker får fra biodiversitet, natur og landskaber.

Rapporten føder ind i en central debat, herhjemme og i
udlandet, af hvordan vi værdisætter økosystemydelser
og vægter dem i økonomiske beregninger. I dag bliver mange livsvigtige ydelser ikke
værdisat, eksempelvis rent vand og frisk luft. Den
kommende IPBES-rapport har til formål at give os svar på hvordan vi forholder
os til værdien af natur og biodiversitet.

Rapporten vil blive udarbejdet over de kommende tre år. Professor
Mette Termansen skal lede udarbejdelsen af kapitel tre i rapporten. Som
koordinerende hovedforfatter af kapitlet, har hun det overordnede ansvar for at
sikre et højt videnskabeligt og fagligt niveau, herunder at tværfaglige emner
adresseres og nyeste viden inddrages. Mette Thermansen ser frem til at blive mere
involveret i IPBES’ arbejde og siger;

Den nye IPBES-opgave vil komme til at optage en del af min arbejdstid de næste tre år. Det er en meget spændende og vigtig opgave, og jeg ser frem til et resultat, der kan bringe os videre i bestræbelserne på at værdsætte de goder vi får fra natur og økosystemerne derude”.

Resultatet skal præsentes til IPBES’ niende plenarmøde, hvor regeringsrepræsentanter for mindst 130 lande deltager.


Mette Termansen er miljø- og ressource-økonom. Hun har primært arbejdet med areal-anvendelses-relaterede miljø- og ressourceøkonomiske problemstillinger omkring vand, klima, biodiversitet og rekreation

Læs mere om Mette Termansens baggrund og arbejde

Kontakt  
mt@ifro.ku.dk
Telefon: (+45) 35 33 74 71

Svensk konference om Biodiversitet

Svensk konference om Biodiversitet

I foråret 2018 præsenterede IPBES 5 konsensusrapporter om status for jordens biodiversitet og økosystemydelser. Hvad betyder IPBES-rapporten for Europa og for det fortsatte arbejde med biodiversitet i Sverige? Det er emnet for Biodiversitetskonferencen 2018, som afholdes sammen med Den Svenske Miljøstyrelse, KSLA og Naturhistorisk Museum.

Konferencen drøfter to af rapporterne, samt en IPBES-lignende nordisk undersøgelse af biodiversitet og økosystemydelser i kystområder.

Tid: 17. oktober 2018,
kl.: 8:30-16:00

Sted: Naturhistorisk Museum
i Stockholm

Pris: Gratis
(deltagere betaler selv frokost)

Kommer snart: Rapport samler global viden om biodiversitet og økosystemydelser

Til næste år kommer den første globale vurdering, i over 15 år, af status for biodiversitet og de ydelser, der kommer fra vores økosystemer. Rapporten vil føde direkte ind i forhandlingerne af målene i biodiversitetskonventionen for perioden 2020-2030 – den såkaldte post 2020 dagsorden og vil være et afgørende redskab til evaluering af Aichi targets.

Rapporten, Global Assessment of Biodiversity and Ecosystem Services, eller Global vurdering af biodiversitet og økosystemydelser på dansk, vurderer alle klodens økosystemer både på land, i søer og vandløb, samt havområder. Der stilles skarpt på økologiske forandringer gennem de sidste 50 år og gives fremtidsscenarier og bud på handlemuligheder for beslutningstagere.

Omkring 150 eksperter, fra mere end 50 lande, har bidraget til rapporten, som har taget knap 3 år at udarbejde. Når en gennemarbejdet tekst er helt klar, skal den godkendes af regeringsrepræsentanter fra 130 IPBES lande verden over. Det kommer til at ske under IPBES’ 7. topmøde, der afholdes i Paris til maj 2019.

Læs mere: https://www.ipbes.net/news/media-release-global-biodiversity-assessment-nearing-completion

Nordiske IPBES rapport offentliggjort

Nordic Assessment on the Nordic coastal ecosystems

The full reports of the Nordic IPBES-like Assessment has been launched. The assessment has its focus on the coastal ecosystems through an assessment of ten Nordic case study areas. The assessment includes Denmark, Iceand, Finland, Norway, Sweden, Greenland and Faroe Islands. One of the conclusions is that many biological values of the region are slowly recovering from very low values following past overexploitation and that the network of marine and coastal Protected Areas is important for preserving biodiversity and accompanying services in the Nordic region.

Among the pressures are chemical pollutants, eutrophication and plastics, which are affecting the coastal waters of the region and invasive species and infrastructure development also pose a serious challenge to coastal ecosystems.

Ongoing progress to clean up pollution and reduce eutrophication in rivers, lakes, coastal areas and open seas need to be continued and coastal resilience to rising seas needs to be enhanced, e.g. through nature based solutions. The Danish contributors were Jørgen Hansen and Preben Clausen Aarhus University, Anders Højgård Petersen and Neil Burgess University of Copenhagen, Eva Roth University of Southern Denmark, Michael Køie Poulsen Nordeco and Jan Sørensen, Faroes.

Please use following links to access volume 1, volume 2 and the Summary for policymakers

Volume 1 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-5272

Volume 2 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-5271

The Summary for policymakers https://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/8700/978-91-620-8799-9/

Nominering: Forfattere til assessment om “values” og “sustainable use of wild species”

IPBES opfordrer danske forskere og eksperter til at involvere sig i IPBES internationale arbejde. Overvejer du at sætte din faglighed i spil på den globale scene og i en videnskabelig – politisk kontekst? Så læs mere om det specifikke call her:

https://www.ipbes.net/sites/default/files/em-2018-06_letter_nomination_of_experts_and_offers_for_tsus_20180420.pdf

Der er deadline 1. juni 2018 vedr. nominering til tre nye IPBES assessments, der vil blive igangsat i 2018-2019:

 1. Methodological
  assessment regarding the diverse conceptualization of multiple values of nature
  and its benefits (now)
 2. Thematic assessment of
  the sustainable use of wild species (now)
 3. Thematic assessment of
  invasive alien species  (pending and invitation to nominations later
  in 2018)

For yderligere information kontakt: IPBES i DK kontoret for yderligere oplysninger: lars.dinesen@snm.ku.dk.

Review: Globale assessment om biodiversitet og økosystemydelser samt Summary for Policy makers

Deltag i eksternt review af resumeet for policy makers og kapitlerne i IPBES assessment.

Deadline for fremsendelse af kommentarer er 29. juni 2018 for kapitler of 9. juli 2018 for resume for policy makers.

Dette er det 2. eksterne review og henvender sig til regeringer og intereserede eksperter herunder “scientists, decision makers, practitioners og andre knowledge holders”.

Register som IPBES bruger på IPBES website: www.ipbes.net og få adgang til relevante dokumenter.

Resumeet er online 14. maj.