Nyt samarbejde mellem IPBES og Zoo

Det danske IPBES kontor og Københavns Zoo har indledt et samarbejde om kommunikation af natur og biodiversitetsresultater fra IPBES. Med Zoo vil kommunikationen nå lige knapt 1,2 mio. besøgende.

Carsten Rahbek i IPBES styregruppe siger: ”Vi befinder os i en biodiversitetskrise, hvor der er fare for, at fremtidens generationer ikke vil kunne opleve mange af de vilde dyr, vi finder i Zoo i dag. Det er vigtigt, at få formidlet den nyeste forskning til befolkningen, så vores samfund er orienteret”.

Samarbejdet giver på den anden side Zoo en videnskabelig tyngde og opmærksomhed om Zoos mission til bevarelse af den vilde natur. Vicedirektør Bengt Holst siger: Vi finder det vigtigt, at globale budskaber om klodens tilstand kommunikeres ud. Zoo er med sine mange besøgende en ideel platform til dette”.

Samarbejdet inkluderer IPBES events i Zoo, lancering af IPBES temaer i Zoos kommende serie af podcasts og planer om kommunikation af IPBES nøglebudskaber i selve haven.  

 

RUC ny IPBES partner

De tre stiftende universiteter: København, Aarhus og Syddansk samt Miljø- og Fødevareministeriet får selskab af Roskilde Universitetscenter, RUC, i kredsen omkring IPBES i Danmark. Det er Lektor Thorkil Casse, der på vegne af RUC er trådt ind i IPBES i Danmark styregruppe. Bo Jellesmark Thorsen i den danske IPBES styregruppe siger: ”Det er en del af strategien, at samle de danske forskningsinstitutioner i IPBES i Danmark, så vi får den bedst mulig faglige forankring og kan understøtte, at IPBES nøglebudskaber kommunikeres til politikere og befolkning på et solidt fagligt grundlag sikret af kompetente forskere”. Thorkil Casse har i mange år arbejdet med naturforvaltning, klima, biodiversitet samt fattigdom i bl.a. Vietnam og Madagaskar.

Bevilling fra 15. Juni Fonden til det danske IPBES kontor

Med en bevilling på 500.000 kr. støtter 15. Juni Fonden det danske IPBES kontors arbejde med at kommunikere og anvende resultaterne fra de internationale IPBES rapporter målrettet politikere og befolkningen. Pengene går til symposier og workshops, der vil opsamle danske viden om biodiversitet og sætte emner som fx naturgenopretning, klimaændringer og EU’s støtteordninger på dagsorden. Projektet skal både oplyse befolkningen og videreformidle anbefalinger fra de videnskabelige konsensus-rapporter fra IPBES til danske politikere. Carsten Rahbek i den danske IPBES styregruppe siger: ”Det er en meget kærkommen støtte fra 15. Juni Fonden, der betyder, at vi kan bringe den danske forskning i anvendelse og rykker biodiversitet og natur lidt højere op på den samfundsmæssige dagsorden med udfordrende emner”. Arrangementerne vil starte op i løbet af 2019.

Early career in biodiversity – this is your opportunity

IPBES Fellowship Programme targets early career experts who wish to gain experience by participating in the work of IPBES. Research interests and expertise of candidates will match as much as much as possible the needs of one of the two assessments:

(1) invasive alien species or

(2) methodological assessment of biodiversity and ecosystem services

In line with the themes and skills required in the chapters of the respective scoping documents. Selected fellows will take part as authors and attend author meetings and receive training to understanding of the IPBES assessment processes. They will be paired up with a mentor for the assessment period. Contact IPBES i Danmark if you are interested and consider to submit your candidature.

More information https://www.ipbes.net/ipbes-fellowship-programme

Deadline is 15 February and 15 January 2019 respectively.

Startskuddet til kommende global IPBES-rapport offentliggjort i dag

Netop nu er det 14. møde i biodiversitetskonventionen i gang i Sharm El Sheikh, Ægypten. Mødet startede den 13. november og fortsætter indtil d. 29. november 2018. Flere tusinde regeringsrepræsentanter er samlet for at diskutere håndtering af biodiversitetskrisen.

IPBES er med til at sikre de nyeste videnskabelige resultater fødes ind i processen for at stoppe biodiversitetskrisen. I dag, under mødet i biodiversitetskonventionen, er det blevet offentliggjort, at IPBES lancerer den første globale rapport om biodiversitet og økosystemtjenester siden 2005. Rapporten vil blive præsenteret d. 6. maj i Paris under IPBES’ 7. plenarmøde.

Læs mere om den kommende rapport: www.ipbes.net/ipbes7-primers

IPBES har stillet talspersoner til rådighed for interviews eller briefing om den kommende rapport. Hvis det har interesse, så kontakt: media@ipbes.net

Om Biodiversitetskonventionen

Stort set alle verdens lande har tiltrådt konventionen, som blev dannet på baggrund af Rio-mødet i 1992. Biodiversitetskonvention har tre hovedformål:

  • Bevare den biologiske mangfoldighed
  • Bæredygtig udnyttelse
  • Ligelig fordeling af udbyttet af anvendelsen

Ny statusopgørelse over verdens vådområder

Ny Global Wetland Outlook er netop publiceret. Rapporten giver overblik over verdens vådområder, deres udbredelse og udvikling samt årsagerne. Desuden peger rapporten på politiske handlemuligheder til at vende den historiske nedgang i udbredelse og kvalitet af vådområder.

Formålet med den netop offentliggjorte rapport, Global Wetland Outlook, er at højne forståelsen for værdierne af vådområder og give anbefalinger til hvordan vi beskytter dem. Publikationen blev præsenteret under årets partskonference i Konventionen om Vådområder, Ramsarkonventionen, der sluttede i Dubai i denne uge.

I 2013 blev Lille Vildmose udpeget som det seneste danske Ramsarområde. Området var den første udpegning i verden, der kombinerer naturbeskyttelse og klimaregulering (Foto af Nico fra Wikimedia Commons)

Vådområder, deres funktioner og tilknyttede arter er under pres. På grund af omlægning og dræning er op mod 87 % af verdens vådområder gået tabt siden 1700. Det er tre gange så hurtigt som skovarealet. Siden 1970 er 81 % af ferskvandspopulationerne gået tilbage globalt. Det samme gælder 36 % af de arter, der er knyttet til kyster og marine områder.

Genopretningen af lille Vildmose er et globalt eksempel til efterfølgelse

Vådområder regulerer næringsstof- og mineralkredsløb og tilbageholder forurening. Desuden er de vigtige kulstoflagre, der bidrager til at imødegå global opvarmning.

Mosejordes evne til at binde kulstof, er netop grunden til, at Lille Vildmose i 2013 blev udpeget som det seneste danske Ramsarområde. Området var den første udpegning i verden, der kombinerer naturbeskyttelse og klimaregulering. Historien om genopretningen af Lille Vildmose er siden gået verden rundt bl.a. i to resolutioner om genopretning af tørvemoser netop vedtaget til mødet i Dubai med Lille Vildmose som eksempel.

Læs The Global Wetland Outlook (2018): https://www.global-wetland-outlook.ramsar.org

Bidrag med viden til IPBES-rapport om invasive arter

IPEBS’ medlemslande har vedtaget, at IPBES skal udarbejde en omfattende konsensusrapport om invasive arter. Rapporten vil fokusere på invasive artes påvirkning på biodiversitet og økosystemydelser, herunder vilde arter, landbrug og fødevareproduktion, sundhed, fødevaresikkerhed samt spredningsveje og kontrolmekanismer. Derudover skal konsensusrapporten indeholde en global og regional status samt mulige forvaltningsinterventioner regionalt og sub-regionalt.

Som forsker kan du ansøge om at bidrage til rapporten på forskellig måde. Du kan blandt andet blive koordinerende hovedforfatter, hovedforfatter, med-forfatter eller reviewer. Hvis du ønskler at komme i betragtning, og blive indstillet af den danske regering til dette arbejde, så ring eller skriv til det danske IPBES kontor for at høre nærmere.

Deadline for at blive nomineret er 31. december 2018. Inden denne dato skal vi have modtaget dit CV, en kort motivationsansøgning samt indikation af hvilken rolle du ønsker at bidrage med.

Nomineringsproces- og -kriterier

I Danmark er det IPBES i Danmark, der sammen med Miljø- og Fødevareministeriet, nominerer danske regeringsindstillede forskere og eksperter til at indgå i arbejdet med IPBES’ konsensusrapporter. Regeringsgodkendte ansøgere skal efter godkendelsen udfylde et online ansøgningsskema og fremsende CV mv. til IPBES sekretariatet i Bonn. Det er IPBES’ Tværfaglige Ekspertpanel (MEP), der i sidste ende udvælger forfatterne til rapporterne blandt alle nominerede.

For at blive nomineret er det afgørende, at du har dokumenteret forskningsmæssig eller teknisk ekspertviden inden for emnet. Derudover skal du opfylde følgende kriterier (ikke prioriteret):

  • Relevant og aktiv forskningsmæssig og/eller praktisk-teknisk erfaring
  • Erfaring med deltagelse i videnskabelige og tekniske udredninger og i udarbejdelse af beslutningsgrundlag, herunder forståelse for modtagere og interessenters behov
  • Erfaring med deltagelse i internationale og tværfaglige arbejds- og forskningsgrupper
  • Tilknyttet relevante danske institutioner, organisationer og/eller virksomheder
  • Kan finansiere eget tidsforbrug og deltagelse i møder

IPBES i Danmark forsøger så vidt muligt at balancere kønsfordeling og tværfaglighed

Kontakt

IPBES Danmark
Lars Dinesen
Telefon: (+45) 93 50 95 70
e-mail: lars.dinesen@snm.ku.dk

Læs mere

Mere information om rapporten:

www.ipbes.net/notification/call-nominations-experts-%E2%80%93-assessment-invasive-alien-species  

Guide til de forskellige typer af videnskabelige skribenter og til konceptuelle, proceduremæssige og praktiske aspekter af IPBES’ rapporter:

Tag med YESS til Paris i 2019

For andet år i træk organiserer YESS (Young Ecosystem Services Specialist) en delegation til IPBES’ 7. plenarmøde og du kan komme med. Under det årlige plenarmøde vil forskere fra hele verden præsentere deres resultater og diskutere dem med beslutningstagere på alle niveauer. IPBES er en mellemstatslig enhed med 130 medlemslade, herunder Danmark. IPBES samler og udgiver viden om klodes biodiversitet og økosystemer på opfordring fra medlemslandene. Læs mere: www.ipbes.dk.

Tag med YESS til Paris i 2019 – deadline 31. oktober 2018!

I 2019 vil plenarmødet finde sted i Paris fra 29. april til 5. maj 2019. Foreløbig agenda (Engelsk). Ved at deltage får du som ung forsker indblik i IPBES’ arbejde og de processer der forgår mellem forskning politik og samfundet. Sidste år bestod delegationen af 10 YESS medlemmer, der deltog som såkaldte ”observes”. Læs om tidligere deltagernes oplevelser.

Ansøgning

For at komme med YESS til IPBES’ 7. plenarmøde skal du være medlem af YESS. Derfor er det vigtigt, at du ansøger om medlemskab inden du ansøger om at deltage.

Kontakt og læs mere

Dansk Professor valgt til hovedforfatter på ny IPBES-rapport

Professor Mette Termansen fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet, er blevet valgt som hovedforfatter til en kommende IPBES-rapport. Rapporten handler om metoder til at værdisætte økosystemydelser og får titlen: Assessment of diverse values of nature. Økosystemydelser er de såkaldte ydelser som mennesker får fra biodiversitet, natur og landskaber.

Rapporten føder ind i en central debat, herhjemme og i udlandet, af hvordan vi værdisætter økosystemydelser og vægter dem i økonomiske beregninger. I dag bliver mange livsvigtige ydelser ikke værdisat, eksempelvis rent vand og frisk luft. Den kommende IPBES-rapport har til formål at give os svar på hvordan vi forholder os til værdien af natur og biodiversitet.

Rapporten vil blive udarbejdet over de kommende tre år. Professor Mette Termansen skal lede udarbejdelsen af kapitel tre i rapporten. Som koordinerende hovedforfatter af kapitlet, har hun det overordnede ansvar for at sikre et højt videnskabeligt og fagligt niveau, herunder at tværfaglige emner adresseres og nyeste viden inddrages. Mette Thermansen ser frem til at blive mere involveret i IPBES’ arbejde og siger;

Den nye IPBES-opgave vil komme til at optage en del af min arbejdstid de næste tre år. Det er en meget spændende og vigtig opgave, og jeg ser frem til et resultat, der kan bringe os videre i bestræbelserne på at værdsætte de goder vi får fra natur og økosystemerne derude”.

Resultatet skal præsentes til IPBES’ niende plenarmøde, hvor regeringsrepræsentanter for mindst 130 lande deltager.


Mette Termansen er miljø- og ressource-økonom. Hun har primært arbejdet med areal-anvendelses-relaterede miljø- og ressourceøkonomiske problemstillinger omkring vand, klima, biodiversitet og rekreation

Læs mere om Mette Termansens baggrund og arbejde

Kontakt  
mt@ifro.ku.dk
Telefon: (+45) 35 33 74 71

Svensk konference om Biodiversitet

Svensk konference om Biodiversitet

I foråret 2018 præsenterede IPBES 5 konsensusrapporter om status for jordens biodiversitet og økosystemydelser. Hvad betyder IPBES-rapporten for Europa og for det fortsatte arbejde med biodiversitet i Sverige? Det er emnet for Biodiversitetskonferencen 2018, som afholdes sammen med Den Svenske Miljøstyrelse, KSLA og Naturhistorisk Museum.

Konferencen drøfter to af rapporterne, samt en IPBES-lignende nordisk undersøgelse af biodiversitet og økosystemydelser i kystområder.

Tid: 17. oktober 2018, kl.: 8:30-16:00

Sted: Naturhistorisk Museum i Stockholm

Pris: Gratis (deltagere betaler selv frokost)