Blog Post

Ny rapport: Konkrete eksempler på naturbaserede løsninger, der kan gavne både klima- og biodiversitet

En ny rapport giver konkrete eksempler på, at de rette naturbaserede løsninger kan gavne den truede biodiversitet og imødegå klimaforandringer på én og samme tid. Rapporten, som er udarbejdet af det danske IPBES-kontor og Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet præsenterer eksempler fra fem Nordiske lande, hvor forvaltningen af skove og moseområder gavner begge disse vigtige dagsordner.  Rapporten er netop offentliggjort.

Link til rapporten: https://pub.norden.org/temanord2021-510

Rapporten omfatter otte case-studier fra de fem nordiske lande udarbejdet i et samarbejde med eksperter i de enkelte lande. Eksemplerne spænder fra genopretning af næsten udslettet skovnatur på Island og i Norge over muligheden for naturgenopretning af 20.000 km2 drænede moseområder i Finland, på arealer hvor skovdrift ikke længere er rentabel til naturgenopretning af mosestrækninger i Danmark and Sverige. En syntese for forvaltning af moser og skove illusterer, hvornår forfatterne vurderer, at der er er tale om naturbaserede løsninger, som gavner både biodiversitet og klima.

Vi har gennemgået en række forvaltningsscenarier i skove og moser og givet vores vurdering af, hvornår biodiversitet og klima rent faktisk tilgodeses samtidig. På den baggrund har vi formuleret ti politiske og forvaltningsmæssige handlemuligheder til beslutningstagerne, siger Lars Dinesen fra det danske IPBES-kontor. Helt kort fortalt skal der vand på drænede moser mose og skovene skal have lov at gro og blive gamle. Lars Dinesen er forfatter til rapporten sammen med Anders Højgård  Petersen fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet og Carsten Rahbek formand for IPBES i Danmark.

Set i et globalt perspektiv er bevarelse og genopretning af naturlige økosystemer, som moser og skove, afgørende for biodiversitet og vigtige for klimaet. Det vil sikre vigtige levesteder for mange truede arter, mens økosystemernes naturlige optag og lagring af CO2 vil modvirke klimaforandringer siger Anders Højgård Petersen.

Rapportens to danske eksempler omhandler Lille Vildmose – en af nordeuropas største højmoser i lavlandet i nordvest Europa –  og udlægning af statsejede skove til urørt skov. Lille Vildmose er uden sammenligning den største tilbageværende aktive højmose i Danmark . Det bevarede areal på 21 km2 svarer dog kun til en-tredjedel af det oprindelige moseareal, mens resten er ødelagt af bl.a. afvanding og tørvegravning. Sikring af en naturlig høj vandstand i den bevarede aktive højmose og genopretning af højere vandstand i en stor del af de ødelagte mosearealer er gennemført over en længere årrække. Det er et af de største naturgenopretningsprojekter i Danmark, som har kostet mere end 100 mio. danske kr. Det har resulteret i en reduceret CO2-frigivelse anslået til 10.500 tons per år og betydet en væsentlig forøgelse af biodiversitetsværdierne i et unikt naturområde. Genopretningen har også gjort området til en stor turistattraktion med over 150.000 besøgende per år og anvendes internationalt som model for genopretning af mosejorde.

Det andet danske eksempel er udpegningen af omkring 13.000 hektar urørt skov og såkaldt anden biodiversitetsskov i statsskovene i 2018. På disse arealer ophører skovdriften, så arealerne på sigt kan udvikle sig til gamle naturlige skove, til stor gavn for biodiversiteten. Alene dette initiativ mere end fordoblede arealet med urørt skov i Danmark. Udpegningen skete bl.a. på grundlag af omfattende biologiske analyser af, hvilke skove der kan bidrage mest til bevarelsen af biodiversiteten. Omlægningen til urørt skov har også en positiv effekt på klimaregnskabet, især fordi lageret af kulstof i træernes biomasse forventes at stige igennem en årrække. Et mindre bidrag til klimaregnskabet kommer fra ændringer i skovjorden, primært på langt sigt og især ved vådlægning af drænede skovarealer.

Rapporten bedes citeret:

Dinesen, L., Petersen, A.H., Rahbek, C. 2021. Synergi in conservation of biodiversity and climate change mitigation – Nordic peatlands and forests. IPBES in Danmark, Center for Macroecology, Evolution and Climate and Nordic Council of Ministers.   

Related Posts