Blog Post

Værdierne af biodiversitet – symposium tiltrak over 100 deltagere i København

Værdierne af biodiversitet – symposium tiltrak over 100 deltagere i København

Skal der rettes op på den globale biodiversitetskrise kræver det en gennemgribende forandring, hvor alle værdier af natur og biodiversitet inddrages i beslutningsprocesserne. Sådan lød et af hovedbudskaberne, da biodiversitetssymposiet løb af stablen i København den 16. juni med over 100 deltagere.

Danmark er et af de lande i verden, der er længst fra at indfri de vedtagne mål for vores natur og biodiversitet. De nye mål i EU foreskriver f.eks., at 30% af biodiversiteten på land og i havet skal være beskyttet natur i 2030.

En væsentlig årsag er, at der mangler både sprog, metoder og udregningsmodeller for naturens og biodiversitetens mange værdier, der ikke alene kan opgøres i kroner og øre eller euro for den sags skyld. På denne baggrund udgav FN’s panel for biodiversitet og økosystemtjenester (IPBES) sidste år den globale Values-rapport, der fremlægger metoder og modeller for opgørelsen af naturens og biodiversitetens økonomiske, sociale og miljømæssige værdier, samt anbefalinger til at tage disse op og implementere dem i politiske beslutningsprocesser.

Rapportens resultater er et skridt på vejen mod en nødvendig gennemgribende forandring, der skal til for at vende biodiversitetskrisen og nå verdensmålene i 2030, og lægger dermed op til næste års rapport fra IPBES om netop behov, barrierer og muligheder, der vil bidrage til at gennemføre en forandring. 

Symposium i København

Med Values-rapporten som afsæt dannede Københavns Universitet rammen om symposiet ”Værdien af biodiversitet – fundamentale forandringer i vores forhold til naturen”, der blev afholdt af IPBES i Danmark på en bevillig af 15. Juni Fonden fredag den 16. juni 2023.

På trods af skarp konkurrence fra Folkemødet på Bornholm mødte flere end 100 gæster op, herunder forskere, repræsentanter fra NGO’er, pengeinstitutter og organisationer samt flere private borgere.    

Prodekan ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Lise Arleth, understregede vigtigheden af at løse biodiversitetskrisen, da hun bød velkommen og introducerede dagens gæster til symposiets program. Herefter præsenterede Justine Grønbæk Pors fra Copenhagen Business School IPBES i Danmark, og overgav derefter scenen til forfatterne bag den globale IPBES-rapport.

Anden halvdel af programmet var dedikeret til Det Europæiske Miljøagentur og flere danske forskere, herunder professor Niels Strange fra Biodiversitetsrådet og tidligere medlem af Klimarådet, professor Jette Bredahl Jacobsen.

Oplæg fra forfatterne til Values-rapporten

Programmets hovednavn var Unai Pascual, professor ved Basque Centre for Climate Change, og hovedforfatter til Values-rapporten om værdier af natur og biodiversitet. Her forklarede han bl.a., hvordan rapporten har haft afgørende betydning for at skabe et vidensbaseret overblik over de mange forskellige værdier, som naturen bidrager med, ligesom rapporten også bistår politiske beslutningstagere – og alle andre – i at navigere med et fælles sprog i forskellige metoder, der kan benyttes til at opgøre disse værdier.

Disse hovedpointer blev suppleret af Mette Termansen, professor ved Københavns Universitets Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi samt medforfatter til rapporten, hvor hun har bidraget til et overblik over de mange metoder, der er udviklet i forskningsverdenen.

Til at gøre symposiets deltagere klogere på begrebet ’værdier’ i de komplekse politiske beslutningsprocesser holdt professor Arild Vatn fra Norges Miljø- og Biovidenskabelige Universitet et brag af et oplæg om de forskellige forståelsesrammer, der ligger i beslutningsprocesserne, herunder økonomiske og sociokulturelle. Et oplæg, der var med til at understrege, at ’værdier’ og beslutningstagning kan se meget forskelligt ud afhængigt af konteksten, og at interessenter i langt højere grad bør inddrages ved f.eks. at etablere borgerting.  

Find alle oplæggene fra symposiet her

Paneldebat med Arild Vatn (NMBU), Unai Pascual (3BC) og Mette Termansen (KU) under ordsstyring af Justine Pors (CBS)
Foto: IPBES i Danmark.

Input til ekspertudtalelse

Som en del af symposiet blev dagens deltagere inviteret til at indgå i diskussionsgrupper, ledet af programmets oplægsholdere, med det formål at diskuterer barrierer og handlemuligheder for udvalgte politiske politiske instrumenter som f.eks. eliminering af biodiversitetsskadelige støtteordninger, naturens rettigheder eller betaling for økosystemtjenester.

Gruppernes mange input og faglige vurderinger vil senere blive benyttet som inspiration og input til udarbejdelsen af en ekspertudtalelse om værdier og biodiversitet i en dansk kontekst.

Se tidligere ekspertudtalelser her

IPBES i Danmark takker symposiets mange deltagere for at møde op og engagere sig i det faglige indhold. Stor tak skal også lyde til symposiets oplægsholdere.

Næste IPBES-symposium forventes afholdt i løbet af efteråret 2023. Hold dig opdateret på vores arrangementer og aktiviteter ved at tilmelde dig IPBES i Danmarks nyhedsbrev her.

IPBES i Danmarks koordinator, Lars Dinesen, i selskab med symposiets oplægsholdere professor Arild Vatn (NMBU), professor Mette Termansen (KU, IFRO) og professor Unai Pascual (3BC). Foto: IPBES i Danmark.

Related Posts